Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

"40 zł" za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kolejne zmiany

Prezydent RP podpisał w dniu 30 czerwca 2022 r. nowelizację ustawy, która właśnie tej grupie osób umożliwia złożenia wniosku i otrzymanie rekompensaty za udzielone na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie. Wnioskodawca będzie mógł podać zamiast numeru PESEL, inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela Ukrainy np. numer paszportu, tak jak to było na samym początku. Złożenie takiego wniosku będzie możliwe w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od wejścia w życie tych przepisów tj. do 15 lipca. Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.  Formularz

Uregulowano także termin na złożenie wniosku obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 30.06.2022 r. Wniosek za ten okres składa się w terminie do 31 lipca 2022 r.

Zatem jeżeli obywatel Ukrainy został zakwaterowany wraz z wyżywieniem np. w okresie od 15.05. do 30.06, to wniosek winno złożyć się do 31 lipca.

Pozostałe wnioski składane po 1 lipca br., należy bezwzględnie złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.
Wnioski złożone z uchybieniem tych terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zmiany do rozporządzenia:
Istotnymi zmianami do rozporządzenia, o których warto i trzeba powiedzieć, są zmiany regulujące kwestię realizacji świadczenia dla obywateli Ukrainy.
W najświeższych zmianach, które weszły w życie 25 czerwca 2022 r., wprowadzono możliwość wydłużenia okresu pobierania świadczenia ponad 120 dni, ale wyłącznie w wymienionych w rozporządzeniu sytuacjach.


Zatem można przychylić się do wniosku o przedłużenie okresu wypłaty świadczenia w sytuacji gdy obywatel Ukrainy m. in.:

11 lipca 2022
Czytaj więcej o: "40 zł" za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kolejne zmiany

Informacja w sprawie wydawania żywności w ramach Programu Pomoc Żywnościowa POPŻ

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu informuje, iż żywność w ramach Programu Pomoc Żywnościowa /POPŻ/ będzie wydawana przez Parafialny Zespół Caritas przy Parafii  św. Michała w Koniecpolu: w dniu  08.06.2022r. /środa/ w godz. od 09:00 – 17:00 dla odbiorców z Parafii Oblasy i Łysiny oraz w godz. od 10:30 do 17:00  dla odbiorców z Parafii św. Trójcy i św. Michała.

Po odbiór winni zgłosić się ci, którzy wzięli skierowania z MGOPS w Koniecpolu i złożyli je w kancelarii Parafii św. Michała Archanioła.

Przy odbiorze produktów prosimy zachować rygory sanitarne: zasłonięte – usta i nos oraz odległość 1,5 mb od sąsiedniej osoby. Podział na godziny – umowny, aby nie wszyscy przychodzili o g.09:00 i tworzyli zbędne kolejki.

5 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Informacja w sprawie wydawania żywności w ramach Programu Pomoc Żywnościowa POPŻ

Program Wieloletni Senior+ na lata 2021-2025

Nowy wzór wniosku o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz inne ważne zmiany

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Nowe przepisy nakładają na podmioty składające wnioski, obowiązek uzupełnienia numeru PESEL uchodźców. Bez tej informacji świadczenie nie będzie wypłacane. Znowelizowane przepisy umożliwiają również ubieganie się o wypłatę świadczenia za okres 120 dni od dnia przybycia Obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowe przepisy dotyczące wzoru wniosku o świadczenie pieniężne obowiązują od 30 kwietnia 2022 r.

Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom wypłacane jest na podstawie przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Ustawa gwarantuje wypłatę 40 zł na osobę za każdy dzień zakwaterowania.

Nowy wzór wniosku
Nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

11 maja 2022
Czytaj więcej o: Nowy wzór wniosku o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz inne ważne zmiany

Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł)

Zgodnie z zapisami ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się na terytorium tego państwa, wszyscy którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne.

Świadczenia będą przysługiwać za pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski 24 lutego br. i później. Świadczenie będzie przysługiwać maksymalnie przez 60 dni, a jego wysokość to 40 zł dziennie za osobę za zakwaterowanie z wyżywieniem. Wniosek będzie obejmował czas, który uchodźcy faktycznie spędzili w domu osoby, która użyczyła im miejsca. Wypełnione wnioski można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koniecpolu przy ul. Chrząstowska 6a, II piętro pok. 35.

Wzór wniosku
Karta osoby przyjętej do zakwaterowania

Przydatne dokumenty:

30 marca 2022
Czytaj więcej o: Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł)

Pomoc dla obywateli Ukrainy

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583)

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO:

Wzór wniosku o jednorazowe świadczenie pieniężne

FORMULARZ KWALIFIKUJĄCY DO PRZYZNANIA POMOCY na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

Formularz kwalifikujący do przyznania pomocy


ПРИКЛАД - ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ:

Wzór wniosku o jednorazowe świadczenie pieniężne

ФОРМУЛЯР КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ НА НАДАННЯ ДОПОМОГИ на підставі ст. 29 пкт. 2 Закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави:

Formularz kwalifikujący do przyznania pomocy

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą/Інформація, яка надається, коли персональні дані збираються від суб’єкта даних

Informacja o ochronie danych osobowych

22 marca 2022
Czytaj więcej o: Pomoc dla obywateli Ukrainy

Informacja w sprawie wydawania żywności w ramach Programu Pomoc Żywnościowa POPŻ

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu informuje, iż żywność w ramach Programu Pomoc Żywnościowa /POPŻ/ będzie wydawana przez Parafialny Zespół Caritas przy Parafii  św. Michała w Koniecpolu.

1W dniu  08.03.2022r. /wtorek/ w godz. od 09:00 – 16:30 dla odbiorców z Parafii Oblasy  i godz. 10:30-16:30 dla odbiorców z Parafii św. Michała.

2. W dniu 09.03.2022 r. /środa/ w godz. od 09:00-16:30 dla odbiorców z Parafii św. Trójcy i 10:30-16:30 z Parafii Łysiny.

Po odbiór winni zgłosić się ci, którzy wzięli skierowania z MGOPS w Koniecpolu i złożyli je w kancelarii Parafii św. Michała Archanioła.

Przy odbiorze produktów prosimy zachować rygory sanitarne: zasłonięte – usta i nos oraz odległość 1,5 mb od sąsiedniej osoby. Podział na godziny – umowny, aby nie wszyscy przychodzili o g.09:00 i tworzyli zbędne kolejki.

2 marca 2022
Czytaj więcej o: Informacja w sprawie wydawania żywności w ramach Programu Pomoc Żywnościowa POPŻ

Dodatek osłonowy

Informujemy, że od stycznia 2022 r. będzie można składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koniecpolu wnioski o nowe świadczenie - dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składać będzie można w Gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 - osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100,00 zł;
 - osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00 zł na osobę w rodzinie.

9 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Dodatek osłonowy

Zmiana kryteriów dochodowych w pomocy społecznej od 01 stycznia 2022 r.

W dniu 15 lipca 2021r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296).

Rozporządzenie zweryfikowało dotychczasowe kryteria w pomocy społecznej, tj:

1) kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń będą wynosić odpowiednio:
 -  dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł,
  - dla osoby w rodzinie – 600 zł.

Maksymalna kwota zasiłku stałego wyniesie 719 zł;

Kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego – wyniesie 345 zł.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1296).

29 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Zmiana kryteriów dochodowych w pomocy społecznej od 01 stycznia 2022 r.