Ochrona Danych Osobowych

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie o ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazywane również „RODO”).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO/UE/ L 119/1 z 04.05.2016r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: m.gradonska@mgopskoniecpol.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z ustawą pomocy społecznej oraz zadań zleconych Ośrodkowi Pomocy Społecznej przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na podstawie art.6 ust.1 lit. c Rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) art.9 ust.2 lit c Rozporządzenia (przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lubw kilku konkretnych celach) oraz art.9 ust.2 lit c (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa, w tym określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelanej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji sprawie i zakresu działania atchiwów zakładowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej cofnięcia.

6. Pani/Pan ma prawo do żądania od Administratora:

 • prawo dostępu do danych osobowych (art.15 RODO);
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych (art.16 RODO);
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 19 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu, ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol w zakresie niezbędnym do przyznawania i udzielania świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego oraz zadań zleconych Ośrodkowi Pomocy Społecznej przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.

 2. Podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

 3. Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.


Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Kontakt z Urzędem Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
Godziny pracy Urzędu: 8.00 – 16.00

Infolinia: 606-950-000

Czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-28
Data publikacji:2018-06-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Gradońska
Liczba odwiedzin:4645