Aktywni-Samodzielni-Kreatywni w gminie Koniecpol

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu ogłasza nabór uczestników do projektu pn. „Aktywni - Samodzielni – Kreatywni w gminie Koniecpol”, współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania : 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno -zawodowego społeczności lokalnych -RIT.


Wartość projektu: 310 575,00 zł
Wartość dofinansowania projektu: 295 046,25 zł
Wartość dofinansowania z EFS: 263 988,75 zł

Celem głównym projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej grupy docelowej 40 osób (20K/20M), będącej częścią lokalnej społeczności zamieszkującej teren gminy Koniecpol objęty rewitalizacją w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Koniecpol na lata 2017-2023, poprzez działania aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym.Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących zadań:

1. Spotkania integracyjne społeczności lokalnej;

2. Zajęcia warsztatowe dla społeczności lokalnej;

3. Zajęcia treningowe i szkoleniowe dedykowane umiejętnościom społecznym i integracyjnym;

4. Specjalistyczne wsparcie indywidualne grupy docelowej;

5. Dedykowane kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe grupy docelowej.

Realizacja projektu będzie promowała włączenie społeczne, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją oraz realizowała bezpośrednio cel szczegółowy RPO WSL 2014-2020: 9b Zwiększoną aktywizację społeczno- gospodarczą ludności zamieszkującej teren rewitalizowany. Projekt zakłada, że po jego zakończeniu 10 osób ( 5K/5M) podejmie zatrudnienie włącznie z podjęciem własnej działalności gospodarczej.

Projekt realizowany w ramach Strategii RIT Subregionu Północnego (wiązka projektów „Rewitalizacja”), która szeroko konsultowana była poprzez szeroką formułę partnerstwa, opartą na konstruktywnym dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi osobami i instytucjami.

Zarówno w trakcie realizacji, jak i w okresie trwałości dostęp do projektu będzie równy dla wszystkich i nikt nie zostanie wykluczony ze względu na płeć. Uczestnicy projektu będą mieć równy dostęp do eventów, zajęć i pozostałych działań, niezależnie od płci. Prowadzący będą używali języka wrażliwego na płeć oraz unikali stereotypów w postrzeganiu ról kobiet i mężczyzn.

Projekt zapobiega dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Projekt prowadzony będzie w obiekcie i z wykorzystaniem infrastruktury dostosowanej do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, w tym m.in.: podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Projekt poprzez skierowanie go do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zapobiega dyskryminacji ze względu na sytuację materialną poprzez umożliwienie wszystkim odbiorcom projektu podnoszenie swoich kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych w trakcie realizacji poszczególnych działań.

Projektem zostanie objęte 40 osób /w tym 4 osoby z niepełnosprawnością/. Rekrutacja prowadzona będzie w budynku Miasta i Gminy w Koniecpolu przy ul. Chrząstowskiej 6A . W pierwszej kolejności prawo do udziału w projekcie będą miały osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, korzystające z PO PŻ., zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i osoby z niepełnosprawnością. Dla kobiet będzie zarezerwowanych 20 z 40 miejsc w projekcie. Podczas rekrutacji status uczestników/uczestniczek, potwierdzający zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będzie weryfikowany na podstawie zaświadczeń, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, oświadczeń z pouczeniem o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

Zapraszamy wszystkie osoby do zgłaszania się do udziału w projekcie, osoba do kontaktu: Kierownik MGOPS w Koniecpolu - Edyta Wierzbińska II p. pok. 42

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-08-04
Data publikacji:2020-08-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Gradońska
Liczba odwiedzin:3023