Kryterium przyznawanych świadczeń

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

 Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:

1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł,
2. Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł,
3. Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny"- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1. Miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3. Kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Zgodnie z art. 7 powyższej ustawy, pomoc społeczna przyznawana jest osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • Ubóstwa,
 • Sieroctwa,
 • Bezdomności,
 • Bezrobocia,
 • Niepełnosprawności,
 • Długotrwałej lub cieżkiej choroby,
 • Przemocy w rodzinie,
 • Potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • Bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • Trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochrone uzupełniającą,
 • Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • Alkoholizmu lub narkomanii,
 • Zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej,
 • Kleski żywiołowej lub ekologicznej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-27
Data publikacji:2018-06-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Gradońska
Liczba odwiedzin:3678