Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Informacja o unieważnieniu konkursu

Konkurs na wolne stanowisko w świetlicy środowiskowej ogłoszony w dniu 30 października 2018r. został unieważniony z przyczyn formalnych, ze względu na określenie wymagań kwalifikacyjnych, który ma posiadać kandydant niezgodnych z założeniami projektu pod nazwą „Utworzenie świetlicy środowiskowej przy ul. Szkolnej 17 w Koniecpolu” w ramach Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych- RIT współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Edyta Wierzbińska

Kierownik MGOPS w Koniecpolu

16 listopada 2018
Czytaj więcej o: Informacja o unieważnieniu konkursu

Zapytania ofertowe - Psycholog

ZAPYTANIE OFERTOWE - PSYCHOLOG

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

W związku z realizacją przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu projektu pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej przy ul. Szkolnej w Koniecpolu” w ramach Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych- RIT współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszam do przedstawienia oferty cenowej

I. Zamawiający:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu

42-230 Koniecpol, ul. Chrząstowska 16 A

Nr tel/fax (34) 355 13 87/ 34 355 13 87

E-maiI : mgopskoniecpol@poczta.onet.pl

 

II. Tryb zamówienia

Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie nie podlega przepisom Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz.1986 ) ze względu na wartość zamówienia oszacowaną na kwotę poniżej 30.000 euro netto i zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2015 z dnia 10 marca 2015r. dotyczącym wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych obowiązującego w MGOPS w Koniecpol.

III. Określenie przedmiotu zamówienia

1 . Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć z psychologiem, w ramach projektu „ Utworzenie świetlicy środowiskowej przy ul. Szkolnej w Koniecpolu”. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie następującej usługi:

 1. Zajęcia z psychologiem dla uczestników projektu:

 1. Zajęciami będzie objętych 15 uczestników projektu w okresie od 01 grudnia 2018r. do 30 listopada 2019r.

 2. Każdy uczestnik musi odbyć po 3 godz. zajęć miesięcznie.

   

IV. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 01.12.2018 r. do 30.11.2019r.

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadają wykształcenie wyższe o kierunku psychologia,

 2. posiadają min. 2 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi,

 

IX. Kryteria oceny ofert

Zamawiający do realizacji zamówienia wybierze ofertę ważną, która przedstawiać będzie korzystną cenę za wykonanie danego zamówienia oraz jednocześnie gwarantować będzie rzetelne, prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć osobiście, przesłać pocztą w siedzibie: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu ul. Chrząstowska 6 A, 42-230 Koniecpol lub e-mailem na adres mgopskoniecpol@poczta.onet.pl do dnia 23.11.2018 roku do godziny 15.00. Oferty otrzymane po wskazanym terminie (złożone osobiście lub przestane e-mailem lub faksem) nie będą brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy. Osobą do kontaktów jest Pani Edyta Wierzbińska – kierownik projektu Tel. 34 355 13 87, e- mail: mgopskoniecpol@onet.pl

14 listopada 2018
Czytaj więcej o: Zapytania ofertowe - Psycholog

Zapytanie ofertowe - Instruktor

 

 

Zapytanie ofertowe - Instruktor

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

W związku z realizacją przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu projektu pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej przy ul. Szkolnej w Koniecpolu” w ramach Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych- RIT współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszam do przedstawienia oferty cenowej

I. Zamawiający:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu

42-230 Koniecpol, ul. Chrząstowska 16 A

Nr tel/fax (34) 355 13 87/ 34 355 13 87

E-maiI : mgopskoniecpol@poczta.onet.pl

II. Tryb zamówienia

Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie nie podlega przepisom Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz.1986) ze względu na wartość zamówienia oszacowaną na kwotę poniżej 30.000 euro netto i zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2015 z dnia 10 marca 2015r. dotyczącym wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych obowiązującego w MGOPS w Koniecpolu

III. Określenie przedmiotu zamówienia

1 . Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć z instruktorem, w ramach projektu „ Utworzenie świetlicy środowiskowej przy ul. Szkolnej w Koniecpolu”. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie następującej usługi:

 1. Zajęcia grupowe z instruktorem dla uczestników projektu:

 1. Zajęciami będzie objętych 15 uczestników projektu w okresie od 01 grudnia 2018r. do 30 listopada 2019r.

 2. Miesięcznie musi zostać zrealizowane 40 godz. zajęć tj. po 2 godz. zajęć grupowych dziennie.

 3. Zajęcia jakie będą realizowane w ramach zadania to np. rozwijanie kompetencji kluczowych, sportowe, ruchowo – taneczne, plastyczne, reedukacyjne.

 

IV. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 01.12.2018 r. do 30.11.2019r.

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne,

 2. posiadają min. 2 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi.

   

IX. Kryteria oceny ofert

Zamawiający do realizacji zamówienia wybierze ofertę ważną, która przedstawiać będzie korzystną cenę za wykonanie danego zamówienia oraz jednocześnie gwarantować będzie rzetelne, prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć osobiście, przesłać pocztą w siedzibie: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu ul. Chrząstowska 6 A, 42-230 Koniecpol lub e-mailem na adres mgopskoniecpol@poczta.onet.pl do dnia 23.11.2018 roku do godziny 15.00. Oferty otrzymane po wskazanym terminie (złożone osobiście lub przestane e-mailem lub faksem) nie będą brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy. Osobą do kontaktów jest Pani Edyta Wierzbińska – kierownik projektu Tel. 34 355 13 87, e- mail: mgopskoniecpol@poczta.onet.pl

14 listopada 2018
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - Instruktor

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu

ogłasza nabór na wolne stanowisko w Świetlicy Środowiskowej

 

30 października 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe

Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018r. Rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

 • dla osoby samotnie gospodarującej –  701zł,

 • dla osoby w rodzinie – 528zł.

 

Należy zaznaczyć, że przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:

 • maksymalnej kwoty zasiłku stałego –  do wysokości 645zł,

 • maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:

kwota minimalna – do wysokości 647zł,

            kwota maksymalna – do wysokości 1 376zł,

 • kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – do wysokości 1 763zł,

 • kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 308zł.

17 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe

Wyższe świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie dotyczące podwyższenia świadczeń dla rodzin. 

Od 1 listopada 2018r. wzrosną kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, i wyniosą:

 • zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł) – I etap. Od 1 listopada 2019 r. będzie wynosiła 215,84 zł (wzrost o o 31,42 zł) – II etap.

 • specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł (wzrost o 19,2 proc., czyli o 100 zł).

 • zasiłek dla opiekuna - 620 zł (wzrost o 100 zł).

 Pozostałe świadczenia dla rodzin oraz kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia pozostają bez zmian. 

Szczegóły dotyczącej powyższej kwestii zawarte są pod linkiem https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,10134,wyzsze-swiadczenia-dla-osob-niepelnosprawnych-i-ich-opiekunow.html

17 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Wyższe świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Projekt "Aktywizacja zawodowa poprzez zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji"

fundusześląskieue

Miejsko – Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu realizuje projekt pn. „Aktywizacja zawodowa poprzez zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wzmocnienie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych - RIT współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Projekt "Aktywizacja zawodowa poprzez zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji"

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NOWEGO OKRESU ZASIŁKOWEGO 2018/2019

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu informuje, że od 1 sierpnia 2018r. będzie można składać w formie tradycyjnej (papierowej) wnioski o ustalenie prawa do:

 • świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy przypadający od 01.11.2018r.
 • świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres przypadający od 01.10.2018r.
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy przypadający od 01.10.2018r.

Ustalając dochód rodziny w okresie świadczeniowym 2018/2019 rokiem bazowym jest rok 2017 (weryfikowana jest sytuacja dochodowa od roku 2017 do nadal).

 • świadczenia Dobry Start.

Druki wniosków będzie można pobrać w tutejszym Ośrodku (bez kolejki) lub ze strony internetowe w zakładce dokumenty do pobrania i składać od 1 sierpnia 2018 roku wraz ze stosownymi dokumentami w pokoju nr 41 (II piętro).

Aby usprawnić składanie wniosków, prosimy o dokładne wypełnianie wniosków (numery PESEL, numer konta itd.).

Równocześnie przypominamy o możliwości składania wniosków (Dobry start, 500+) elektronicznie!

 Nowy okres zasiłkowy

 

30 lipca 2018
Czytaj więcej o: KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NOWEGO OKRESU ZASIŁKOWEGO 2018/2019

Nowy okres zasiłkowy 2018/2019

 

OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2018/2019 przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018 r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koniecpolu (II piętro, pok.41). Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy.

Ustalając dochód rodziny w okresie świadczeniowym 2018/2019 rokiem bazowym jest rok 2017 (weryfikowana jest sytuacja dochodowa od roku 2017 do nadal)

Przypominamy i zachęcamy również do składania wniosków elektronicznie. Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został umieszczony instruktaż składania wniosków o przyznanie świadczenia dobry start oraz świadczenia wychowawczego (500+) online zarówno przez portal Empatia, jak i przez bankowość elektroniczną.

Jak złozyć wniosek o świadczenie dobry start on-line?

Jak złożyć wniosek o "Rodzina 500 plus" on-line?

 

 

Terminy

19 lipca 2018
Czytaj więcej o: Nowy okres zasiłkowy 2018/2019

Łatwiejsze składanie wniosków online

Łatwiejsze składanie wniosków o świadczenia dla rodzin

Składanie wniosków o wsparcie 500+ i "Dobry Start" drogą elektroniczną jeszcze łatwiejsze. Dzięki profilowi zaufanemu można złożyć wnioski bez wychodzenia z domu. 

Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej została zamieszczona instrukcja krok po kroku składania wniosku o świadczenie 500+  oraz  świadczenia "Dobry Start" (300+) online.

Więcej wiadomości pod linkiem: Składanie wniosku 500+ online krok po kroku

Składanie wniosku "Dobry Start" krok po kroku

18 lipca 2018
Czytaj więcej o: Łatwiejsze składanie wniosków online