Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu

Zasiłek celowy

ZASIŁEK CELOWY

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach: osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może zostać przyznany:
- specjalny zasiłek celowy – nie podlegający zwrotowi, w wysokości nie przekraczającej kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Osom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie całości lub części wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.

Zasiłek celowy może być przyznane również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Wówczas może być wypłacany nienależnie od dochodu, przez okres 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.


 

ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO

Świadczenie to może być przyznany osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.


 

ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ LUB EKOLOGICZNĄ:

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.


SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY

Świadczenie to może być przyznane w szczególności uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinieo dochodach nieprzekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi.


ZASIŁEK CELOWY NA ZASASIE ZWROTU

Świadczenie to może być przyznane w szeczególności uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowego, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-27
Data publikacji:2018-06-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Gradońska
Liczba odwiedzin:4257