Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Ogłoszenie o naborze lokalnej organizacji partnerskiej (OPL)

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol oraz Bank Żywności w Częstochowie jak co roku informują o:

otwartym naborze lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w celu realizacji na terenie Miasta i Gminy Koniecpol działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus +.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:
Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Miasta i Gminy Koniecpol.

Cel partnerstwa:
Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Miasta i Gminy Koniecpol pomocy żywnościowej w okresie: luty 2023 – sierpnia 2023

Ogłoszenie

Deklaracja

17 lutego 2023

Ogłoszenie w sprawie wydawania skierowania w ramach Programu Pomoc Żywnościowa POPŻ

W związku z zaplanowaną dystrybucją produktów spożywczych w ramach EFPNP-Podprogram 2021 plus informujemy:

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Św. Michała w Koniecpolu przy współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koniecpolu włączył się w dystrybucje produktów spożywczych w ramach EFPNP- Podprogram 2021 plus.
Z programu tego  skorzystać mogą osoby  dla których dochód  miesięczny na osobę nie przekroczył:
rodzina jednoosobowa: 1707,20 zł.    
rodzina wieloosobowa: 1320,00 zł  na  osobę.


W tym celu do dnia 28 lutego 2023r. winni w kancelarii par. św. Michała złożyć skierowamie /formularz 5/ z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu. /Formularz z podpisem i pieczęcią MGOPS składamy do skrzynki pocztowej przy plebanii parafii św. Michała w Koniecpolu./
Ośrodek  takie skierowanie wydaje  po przedstawieniu następujących  dokumentów:
1.Odcinek emerytury lub rentylub zaświadczenie z  zakładu pracy o wynagrodzeniu za ostatni miesiąc /styczeń 2023r.
2.Nakaz płatniczy o dochodach z gospodarstwa rolnego za ubiegły rok- jeśli takie dana osoba prowadzi.
Zaświadczenie wydaje od 20 lutego 2023r. w godzinach: 0800 -1300.

16 lutego 2023

Zapytanie ofertowe

Koniecpol, 15.11.2022 r.

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Chrząstowska 6A
42-230 Koniecpol
 
 
MGOPS.421.01.2022
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol zaprasza do złożenia oferty na:
Świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Koniecpol.
Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.1710 z późn. zm.).
2. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usługi polegającej na:
- zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronienia w Ogrzewalni,
- zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronienia w Noclegowni,
- zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronienia  w Schronisku dla osób bezdomnych,
- zabezpieczeniu i udzieleniu tymczasowego schronienia w Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
3. Usługi należy świadczyć zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 48a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2268 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 896).
4. Termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.
5. Proszę o podanie kosztu pobytu w Państwa placówkach w rozbiciu na poszczególne rodzaje usług, o których mowa w pkt. 2 niniejszego zapytania.
Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: mgopskoniecpol@poczta.onet.pl
6.Ofertę proszę przesłać najpóźniej do dnia 30 listopada 2022r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu).
 
Z poważaniem
Edyta Wierzbińska - Kierownik MGOPS w Koniecpolu
15 listopada 2022

Życzenia Świąteczne

Życzenia

21 grudnia 2022

Dodatek elektryczny

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego będzie można składać w terminie od 01 grudnia 2022 r. do 01 lutego 2023 r.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy - Prawo energetyczne 1), w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

     1) odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym - odbiorcę końcowego dokonującego zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym.

1 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Dodatek elektryczny

Informacja o podwyższeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 01 stycznia 2023 r.

W dniu 07 listopada 2022 r. w Monitorze Polskim (M.P. 2022 r., poz. 1070) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 01 listopada 2022 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2023. Od stycznia 2023 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosić 2458 zl miesięcznie.

Link: Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 01 listopada 2022 r.  w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2023.

16 listopada 2022

Dodatek węglowy - kolejna zmiana zasad weryfikacji i przyznawania świadczenia

03 listopada 2022 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy od dodatku węglowym.

W myśl obowiązującej już ustawy, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego będzie sporządzona notatka służbowa.

W przypadku, gdy w jednym lokalu mieszkalnym zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe jeden dodatek węglowy będzie przysługiwał wszystkim gospodarstwom domowym zamieszkujących w tym lokalu.

Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, dodatek węglowy przysługuje także gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 roku, a w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło, o którym mowa w art.2 ust.1 ustawy o dodatku węglowym.

Osoby spełniające wyżej wymienione warunki, mogą ponownie składać wnioski o dodatek węglowy  nawet jeżeli wcześniejsze postępowania zakończyły się decyzją odmowną lub pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Ostateczny termin składania wniosków o dodatki węglowe upływa 30 listopada 2022 roku.

7 listopada 2022

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego

Od dnia 06 listopada 2022 r. można składać wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego. Zakupu można dokonać po cenie preferencyjnej nie wyższej niż 2000 zł brutto za tonę. Do ceny zakupu nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego.

Dostępna ilość paliwa stałego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

1) 1, 5 tony do dnia 31 grudnia 2022 roku

2) 1, 5 tony od dnia 1 stycznia 2023 roku

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol w punkcie na parterze, w godzinach pracy Urzędu.

Wnioski można składać również elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numer:  34 3551 387.

Wniosek o zakup węgla

6 listopada 2022

"40 zł" za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – nowy wzór wniosku

31 października 2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw nowe Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2022 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Nowy wzór wniosku

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

2 listopada 2022

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Od wtorku 20 września obowiązuje ustawa 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w  zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1967).

Zgodnie z powyższą ustawą jednorazowy dodatek dostaną gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG, olejem opałowym. Wynosi on:

  • 3000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pelet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  • 1000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  • 500 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  • 2000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Warunkiem jest zgłoszonie lub wpisanie do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, z pózn. zm.), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, dla wszystkich przysługuje jeden dodatek zgodnie z zasadą: jeden adres, jeden dodatek. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego, a gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła. Jeśli wniosek złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek dostanie ta, która pierwsza złożyła wniosek. Dodatek przyznaje się bez konieczności wydania decyzji. Zostanie wysłana tylko informacja o przyznaniu dodatku na podany adres e-mail.

Z nowego dodatku grzewczego nie skorzystają osoby, którym przysługuje dodatek węglowy oraz osoby, które korzystają z ciepła systemowego.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł

Informacja o ochronie danych osobowych

26 września 2022

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-26
Data publikacji:2018-06-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:18062