Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Pomoc osobom bezdomnym

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu w związku z nadchodzącym okresem zimowym, w czasie którego często zagrożone jest zdrowie i życie osób ubogich, zagrożonych bezdomnością, które nie są w stanie zapewnić sobie ciepłego schronienia i posiłku zwraca się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na w/w osoby zamieszkujące lub też czasowo przebywające na terenie gminy Koniecpol.

Zjawisko bezdomności jest jednym z najbardziej złożonych i dotkliwych problemów społecznych, dlatego tak istotne jest prawidłowe realizowanie zadań w zakresie pomocy takim osobom przede wszystkim na szczeblu administracji samorządowej, która jako pierwsza diagnozuje zaistniały problem.

W związku z powyższym o zaistniałych przypadkach prosimy natychmiast informować zarówno Policję, jak i Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, które zobowiązane są podjąć natychmiastowe działania.

POMOC BEZDOMNYM telefon alarmowy 987 lub też POLICJA 997

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu tel/ 34 3551-387

4 grudnia 2019

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Parafialny Zespól Caritas przy parafii św. Michała w Koniecpolu poprzez umowę z Bankiem Żywnościw Częstochowie, włączył się w rozdzielanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym /EFPNP/ sierpień 2019 – czerwiec 2020r. Z programu tego mogą skorzystać osoby i rodziny, gdzie dochód netto na jedną osobęnie przekracza:

1.rodzina jednoosobowa: 1402 zł /netto/

2.rodzina wieloosobowa: 1056 zł /netto/ na osobę

Do dochodu nie wliczana jest kwota otrzymana w ramach programu rodzina 500+.

Aby móc skorzystać z tej pomocy należy: dostarczyć do kancelarii parafii św. Michała w Koniecpolu do dnia 30.12.2019 r. skierowanie z MOPS /Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu/

Formularz nr.5 MOPSwydaje zaświadczenia po dostarczeniu następujących dokumentów:

1. Dowód osobisty,

2. Odcinek emerytury lub renty z ostatniego miesiąca.

3. Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków za ostatni miesiąc.

4. Jeśli jest ktoś bezrobotny - zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego i pobieranych świadczeniach lub ich braku.

MOPS wydaje zaświadczenia w godzinach: 800– 1100i 1300 - 1500

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. POPŻ 2019 SKIEROWANIE

2 grudnia 2019

Zmiana wysokości zasiłku pielęgnacyjnego od 01.11.2019 r.

Począwszy od 1 listopada 2019 r. następuje zmiana kwoty wypłacanego zasiłku pielęgnacyjnego. Dotychczas zasiłek pielęgnacyjny wynosił 184,42 zł, teraz wzrośnie do 215,84 zł (wzrost zasiłku pielęgnacyjnego o 31,42 zł). Jego zmiana nastąpi „automatycznie”, bez konieczności składania jakiegokolwiek dodatkowego wniosku.

Świadczenie przyznaje się na wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego i może być przyznawane w ciągu całego roku.

30 października 2019

Nabór uczestników do projektu pn."Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w gminie Koniecpol".

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu ogłasza nabór uczestników do projektu pn. „Aktywni - Samodzielni – Kreatywni w gminie Koniecpol”, współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania : 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno -zawodowego społeczności lokalnych -RIT.

7 października 2019
Czytaj więcej o: Nabór uczestników do projektu pn."Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w gminie Koniecpol".

Nabór uczestników do projektu pn. „Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców gminy Koniecpol”Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu ogłasza nabór uczestników do projektu pn. „Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców gminy Koniecpol”, współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych -RIT.

1 października 2019
Czytaj więcej o: Nabór uczestników do projektu pn. „Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców gminy Koniecpol”

Dożywianie w szkole


Dożywianie dzieci odbywa się w przedszkolach i szkołach w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł miesięcznie,co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8   ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie złożyć wniosek o pomoc.  Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja lub odcinek od renty, decyzja lub odcinek od emerytury);

  • nakaz płatniczy za 2019 r. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego;

  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

     

    WNIOSKI PRZYJMUJEMY DO 13.09.2019 r. w pok. 35 II piętro

10 września 2019

Informacja o programie operacyjnym Pomocy Żywnościowej 2014-2020 w Podprogramie 2019

Bank Żywności w Częstochowie z przykrością informuje, że rozpoczęcie Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 w Podprogramie 2019 opóźni się o kilka miesięcy.

Zaistniała sytuacja nie jest winną Banku Żywności w Częstochowie.

Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu.

W zaistniałej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu. Dostawy produktów do naszego magazynu mogą rozpocząć się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020 r.

W związku z czym żywność do odbiorcy końcowego (beneficjenta) może trafić dopiero w I półroczu 2020 r.

 
10 września 2019

Dożywianie dla dzieci na rok szkolny 2019/2020

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu informuje, że od 19 sierpnia 2019 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci na rok szkolny 2019/2020 w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. W sytuacji, kiedy wniosek zostanie złożony w sierpniu 2019 r. , należy do niego załączyć zaświadczenia za miesiąc lipiec 2019 r.

Wnioski przyjmowane są w pok. 35 (II piętro).

 

 

6 sierpnia 2019

Jak wypełnić papierowy wniosek o 500+? Podpowiadamy!

Od 1 sierpnia można złożyć papierowy wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina500+. Chcąc szybciej otrzymać pieniądze, należy bezbłędnie wypełnić wniosek.


Warto pamiętać, że aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019 r. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Poniżej przykład jak prawidłowo wypełnić wniosek:
Przykład wypełnionego wniosku o 500 +

6 sierpnia 2019

Składanie wniosków od 1 sierpnia w wersji papierowej

Przypominamy, że od 1 sierpnia 2019  r. wnioski o przyznanie świadczenia wychowawcze (500 +), Dobry Start (300 +), świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego będą przyjmowane w wersji papierowej. Nadal można składać wnioski drogą elektroniczną.
Złożenie wniosku od dnia 1 lipca do dnia 30 września gwarantuje przyznanie świadczenia wychowawczego i jego wypłatę w odpowiednim terminie z wyrównaniem. Złożenie wniosku już w październiku nie będzie gwarantowało wyrównania.

31 lipca 2019

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-26
Data publikacji:2018-06-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1888