Dodatek mieszkaniowy

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które mają trudności w wnoszeniem bieżących opłat mieszkaniowych.

Komu przysługuje świadczenie?

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla osób spełniających łącznie trzy warunki:

1. Posiadają tytuł prawny do lokalu;

2. Zamieszkują lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe;

3. Spełniają kryterium dochodowe.

Kryterium tytułu prawnego do lokalu

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

  • najemcom lub podnajemcom lokali mieszkalnych, mieszkającym w tych lokalach;
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność oraz właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Kryterium metrażowe

Kryterium metrażowe uzależnione jest od liczby osób mieszkających w lokalu mieszkalnym.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza określonej dla danej liczby osób powierzchni (powierzchnia normatywna) o więcej niż 30% (lub 50% jeśli wielkość pokoi i kuchni nie przekracza 60% powierzchni całego lokalu).

 

Liczba osób zamieszkujących w lokalu Powierzchnia normatywna Powierzchnia normatywna + 30%
1 osoba 35 m2 45,5 m2
2 osoby 40 m2 52,0 m2
3 osoby 45 m2 58,5 m2
4 osoby 55 m2 71,5 m2
5 osób 65 m2 84,5 m2
6 osób 70 m2 91,0 m2
W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

 

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 09 lutego 2022 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2021 r. wynosiło: 5 662,53 zł, na podstawie którego obliczono poniższy dochód w gospodarstwach domowych:

- dochód w gospodarstwie domowym na osobę samotną nie może przekraczać 40% przecietnego wynagrodzenia, tj. 2.265,01 zł netto (z okresu 3 ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składa się wniosek),

- dochód w gospodarstwie domowym wieloosobowym na osobę nie może przekraczać 30% przecietnego wynagrodzenia, tj. 1.698,76 zł netto (z okresu 3 ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składa się wniosek).

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-01-20
Data publikacji:2023-01-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Gradońska
Liczba odwiedzin:261