Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców gminy Koniecpol

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu ogłasza nabór uczestników do projektu pn. „Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców gminy Koniecpol”, współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych -RIT.Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo. Grupę docelową 10 osób (6K/4M), stanowią osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo powyżej 30 roku życia, działania polegać będą na wzmocnieniu aktywności społecznej i zawodowej w/w grupy docelowej projektu będącej częścią lokalnej społeczności z Gminy Koniecpol w okresie od 01.10.2019r. do 30.09.2020r.

Wartość projektu: 156 303,00 zł
Wartość dofinansowania projektu: 148 487,85 zł
Wartość dofinansowania z EFS: 132 857,55 zł

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących zadań: Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania:

1. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,

2. Wsparcie psychologiczne i warsztaty kompetencyjne,

3. Szkolenia zawodowe,

4. Staże zawodowe,

5. Wsparcie w projekcie ma charakter indywidualny.

Realizacja projektu będzie promowała włączenie społeczne, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją oraz realizowała bezpośrednio cel szczegółowy RPO WSL 2014-2020: 7.1.2 – Wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia. Projekt zakłada, że po jego zakończeniu 6 osób podejmie zatrudnienie włącznie z podjęciem własnej działalności gospodarczej.

Projekt realizowany w ramach Strategii RIT Subregionu Północnego (wiązka projektów „Rewitalizacja”), która szeroko konsultowana była poprzez szeroką formułę partnerstwa, opartą na konstruktywnym dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi osobami i instytucjami.

Zarówno w trakcie realizacji, jak i w okresie trwałości dostęp do projektu będzie równy dla wszystkich i nikt nie zostanie wykluczony ze względu na płeć. Uczestnicy projektu będą mieć równy dostęp do eventów, zajęć i pozostałych działań, niezależnie od płci. Prowadzący będą używali języka wrażliwego na płeć oraz unikali stereotypów w postrzeganiu ról kobiet i mężczyzn.

Projekt zapobiega dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Projekt prowadzony będzie w obiekcie i z wykorzystaniem infrastruktury dostosowanej do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, w tym m.in.: podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Projekt poprzez skierowanie go do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zapobiega dyskryminacji ze względu na sytuację materialną poprzez umożliwienie wszystkim odbiorcom projektu podnoszenie swoich kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych w trakcie realizacji poszczególnych działań.

W miesiącu październiku 2019 r. będzie odbywać się rekrutacja do projektu. Projektem zostanie objęte 10 osób po 30 roku życia / w tym jedna osoba z niepełnosprawnością i jedna osoba po 50 roku życia / z terenu Gminy Koniecpol / w tym 5 osób z terenów rewitalizowanych/. Rekrutacja prowadzona będzie w budynku Miasta i Gminy w Koniecpolu przy ul. Chrząstowskiej 6A . W pierwszej kolejności prawo do udziału w projekcie będą miały osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi. Kolejną grupą są osoby po 50 roku życia, bezrobotne w tym długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo o niskich kwalifikacjach zawodowych zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Ostatnią grupą są osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ.

Zapraszamy wszystkie osoby do zgłaszania się do udziału w projekcie, osoba do kontaktu: Kierownik MGOPS w Koniecpolu - Edyta Wierzbińska II p. pok. 42.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-10-01
Data publikacji:2019-10-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Gradońska
Liczba odwiedzin:2094