Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

senior +

Program Wieloletni Senior +

Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020

Od 2015 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020 skierowany do jednostek samorządu terytorialnego (wcześnie Program „Senior-WIGOR”).

Program polega na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” przez jednostki samorządu, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.

Cel Programu:

Celem głównym Klubu Senior+ w Koniecpolu jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie społeczne osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego przez seniorów.

Zawieranie nowych znajomości i utrzymywanie więzi wśród seniorów – członków Klubu, integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów z różnycha środowisk.

Wypełnianie czasu wolnego osobom starszym w sposób będący swoistą profilaktyką przeciw marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Propagowanie kultury i sztuki. Upowszechnianie zdrowego trybu życia – ochrona i promocja zdrowia.

Wspieranie inicjatyw umożliwiających aktywny udział seniorów w życiu ich otoczenia (wsi).

Działalność Klubu „Senior +” polega na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych.

Klub Senior+ w Koniecpolu funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior WIGOR” na lata 2015-2020 (M.P. z 2016 r. poz. 1254).

Klub jest miejscem spotkań mieszkańców Gminy Koniecpol w wieku 60 i więcej, nieaktywnych zawodowo.

Klub dysponuje 25 miejscami.
Klub funkcjonuje w ramach Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu.
Siedzibą Klubu jest budynek przy ul. Szkolnej 17 w Koniecpolu będący własnością gminy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-03-11
Data publikacji:2019-03-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Gradońska
Liczba odwiedzin:1822