Świetlica środowiskowa

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu rozpoczął realizację projektu pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej przy ul. Szkolnej w Koniecpolu”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT w okresie od 01.10.2018r. do 30.11.2019 r. Projekt polega na utworzeniu świetlicy środowiskowej jako miejsca spotkań oraz integracji dzieci i młodzieży z terenu Gminy Koniecpol. Zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami określonymi na etapie tworzenia projektu, dzieci i młodzież będą miały możliwość odrobienia pracy domowej pod okiem opiekuna i skorzystania z komputera oraz uczestnictwa w pozostałych zajęciach prowadzonych przez świetlicę środowiskową.

Przewidziano zatrudnienie odpowiednich osób, w tym wychowawcy świetlicy oraz instruktora i psychologa, którzy będą udzielać wsparcia uczestnikom projektu. Korzystający z zajęć będą mieli możliwość skorzystania z posiłku oraz spotkań ze specjalistami.

Rekrutacja prowadzona będzie w październiku i listopadzie w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Chrząstowskiej 6A oraz w świetlicy przy ul. Szkolnej 17. Projektem zostanie objęte 15 osób, tj. dzieci i młodzież w wieku 6- 18 lat z terenu gminy Koniecpol, ucząca się w szkołach, z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W pierwszej kolejności prawo do udziału w projekcie mają osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi. Kolejną grupą są osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Ostatnią grupą są osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ.

Dzieci i młodzież zapraszamy z rodzicami lub opiekunami prawnymi do kontaktu z Kierownikiem MGOPS Koniecpol - Edytą Wierzbińską lub pracownikiem socjalnym - Małgorzatą Grabowską.

Po okresie realizacji projekt był w okresie trwałości. Przez cały okres trwałości Beneficjent pozostaje w gotowości instytucjonalnej do przyjęcia zainteresowanych osób.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-11-08
Data publikacji:2018-11-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Gradońska
Liczba odwiedzin:3097