Aktywizacja zawodowa poprzez zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Miejsko – Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu realizuje projekt pn. „Aktywizacja zawodowa poprzez zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji” w ramach Poddziałania 9.1.2 Wzmocnienie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych - RIT współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt polega na wzmocnieniu aktywności społecznej i zawodowej grupy docelowej projektu (10 osób), będącej częścią lokalnej społeczności z Gminy Koniecpol zamieszkującej obszar rewitalizacji poprzez działania aktywnej integracji, realizowane od 02.07.2018r. do 31.12.2018r. w formie zadań:

1. Aktywna integracja,

2. Trening umiejętności życiowych i społecznych,

3. Indywidualne poradnictwo zawodowe oraz psychologiczne,

4. Warsztaty z zakresu funkcjonowania na rynku pracy oraz w otoczeniu społecznym,

5. Szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Projekt będzie realizowany przez OPS w Koniecpolu na terenie Gminy Koniecpol.

Realizacja projektu będzie promowała włączenie społeczne, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją oraz realizowała bezpośrednio cel szczegółowy RPO WSL 2014-2020: 9b – Zwiększona aktywizacja społeczno - gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny. Projekt zakłada, że po jego zakończeniu 3 osoby podejmą zatrudnienie włącznie z podjęciem własnej działalności gospodarczej.

Projekt realizowany w ramach Strategii RIT Subregionu Północnego (wiązka projektów „Rewitalizacja”), która konsultowana była poprzez szeroką formułę partnerstwa, opartą na konstruktywnym dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi osobami i instytucjami.

Zarówno w trakcie realizacji, jak i w okresie trwałości dostęp do projektu będzie równy dla wszystkich i nikt nie zostanie wykluczony ze względu na płeć. Uczestnicy projektu będą mieć równy dostęp do eventów, zajęć i pozostałych działań, niezależnie od płci. Prowadzący będą używali języka wrażliwego na płeć oraz unikali stereotypów w postrzeganiu ról kobiet i mężczyzn.

Projekt zapobiega dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Projekt prowadzony będzie w obiekcie i z wykorzystaniem infrastruktury dostosowanej do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, w tym m.in.: podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Poprzez skierowanie do projektu osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zapobiega się dyskryminacji ze względu na sytuację materialną poprzez umożliwienie wszystkim odbiorcom projektu podnoszenie swoich kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych w trakcie realizacji poszczególnych działań.

Cel główny:

Głównym celem projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy osobom pochodzącym z gminy Koniecpol, zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności społecznych oraz walka z ubóstwem i dyskryminacją.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-07-30
Data publikacji:2018-07-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Gradońska
Liczba odwiedzin:4091