Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
26 września 2022

Od wtorku 20 września obowiązuje ustawa 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w  zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1967).

Zgodnie z powyższą ustawą jednorazowy dodatek dostaną gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG, olejem opałowym. Wynosi on:

  • 3000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pelet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  • 1000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  • 500 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  • 2000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Warunkiem jest zgłoszonie lub wpisanie do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, z pózn. zm.), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, dla wszystkich przysługuje jeden dodatek zgodnie z zasadą: jeden adres, jeden dodatek. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego, a gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła. Jeśli wniosek złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek dostanie ta, która pierwsza złożyła wniosek. Dodatek przyznaje się bez konieczności wydania decyzji. Zostanie wysłana tylko informacja o przyznaniu dodatku na podany adres e-mail.

Z nowego dodatku grzewczego nie skorzystają osoby, którym przysługuje dodatek węglowy oraz osoby, które korzystają z ciepła systemowego.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł

Informacja o ochronie danych osobowych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-09-26
Data publikacji:2022-09-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Gradońska
Liczba odwiedzin:344