Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
30 października 2018

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu

ogłasza nabór na wolne stanowisko w Świetlicy Środowiskowej

 

 1. Informacja o warunkach pracy:

Stanowisko: Wychowawca świetlicy

Wymiar pracy: 3/4 etatu w okresie od 1 XII 2018r. do 30.XI 2019r.

Miejsce pracy: siedziba świetlicy, ul. Szkolna 17, 42-230 Koniecpol

 

2. Wymagania obligatoryjne stawiane kandydatom:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego

 2. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;

 3. ukończony 18 rok życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 4. posiadanie łącznie co najmniej dwuletniego stażu pracy w pracy pedagogicznej;

 5. posiadanie wykształcenia wyższego pedagogiczne;

 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

 7. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

 8. nieposzlakowana opinia;

 9. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych

 10. posiadanie umiejętność obsługi komputera;

3. Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:

  1. Prawo jazdy kat. B.

  2. Udokumentowane doświadczenie w zakresie pracy pedagogicznejm,

  3. Biegła obsługa komputera,

  4. Samodzielność, rzetelność, zaangażowanie i komunikatywność.

 4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Prowadzenie spraw dotyczących uczestników świetlicy.

  2. Prowadzenie dokumentacji świetlicy.

  3. Przygotowywanie sprawozdań z pracy świetlicy.

  4. Gromadzenie dokumentacji związanej z działaniem świetlicy.

  5. Organizowanie i nadzorowanie zaopatrzenia świetlicy w materiały biurowe, wyposażenie.

  6. Planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników świetlicy.

  7. Udzielanie informacji o działalności świetlicy

  8. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem świetlicy

  9. Nadzór nad przygotowaniem imprez wewnętrznych – spotkań, narad, przyjęć.

  10. Sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym

  11. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa, Regulaminu i bieżących działań świetlicy.

  12. Współpraca z rodzicami, opiekunami prawnymi dzieci i młodzieży korzystających ze świetlicy

5. Zakres odpowiedzialności:

  1. Zgodna z powierzonym zakresem obowiązków realizacja zadań.

  2. Merytoryczne, profesjonalne, wysokiej jakości prowadzenie spraw.

6. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny zawierający oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z prowadzonym naborem na wolne stanowisko zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

 2. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy.

 3. Kserokopie świadectw pracy (potwierdzone za zgodność z oryginałem)

 4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (potwierdzone za zgodność z oryginałem)

 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym.

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia na wolne stanowisko wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koniecpolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wyniósł 6 %.

8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu ul. Chrząstowska 6a, 42-230 Koniecpol tel. 34/3551-387,

  e-mail mgopskoniecpol@poczta.onet.pl

 2. Inspektorem ochrony danych jest pracownik ośrodka Pani Monika Gradońska kontakt: e-mail m.gradonska@mgopskoniecpol.pl

 3. Przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w procesie rekrutacji odbywać się będzie na podstawie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

 4. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko pracy na podstawie art. 221 ustawy Kodeks pracy i art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO.

 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategoriami archiwalnymi wynikający z instrukcji kancelaryjnej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, z dnia 18 stycznia 2011 r. Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 6. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia, sprostowania.

 7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 9. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie MGOPS Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko wychowawca świetlicy” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 listopada 2018 roku do godz. 15.30.

Dokumentów aplikacyjnych nie przyjmuje się drogą elektroniczną oraz poza terminem ogłoszenia naboru.

Kandydaci, spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol.

 

Stanowisko będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-10-30
Data publikacji:2018-10-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Gradońska
Liczba odwiedzin:390