Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Od wtorku 20 września obowiązuje ustawa 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w  zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1967).

Zgodnie z powyższą ustawą jednorazowy dodatek dostaną gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG, olejem opałowym. Wynosi on:

 • 3000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pelet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 1000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 • 500 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 • 2000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Warunkiem jest zgłoszonie lub wpisanie do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, z pózn. zm.), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, dla wszystkich przysługuje jeden dodatek zgodnie z zasadą: jeden adres, jeden dodatek. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego, a gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła. Jeśli wniosek złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek dostanie ta, która pierwsza złożyła wniosek. Dodatek przyznaje się bez konieczności wydania decyzji. Zostanie wysłana tylko informacja o przyznaniu dodatku na podany adres e-mail.

Z nowego dodatku grzewczego nie skorzystają osoby, którym przysługuje dodatek węglowy oraz osoby, które korzystają z ciepła systemowego.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł

Informacja o ochronie danych osobowych

26 września 2022
Czytaj więcej o: Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Informacja o zmianach w ustawie o dodatku węglowym

W dniu 20 września 2022 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o dodatku węglowym, które wydłużyły termin załatwienia spraw o dodatek węglowy z jednego, do dwóch miesięcy. Wprowadzono także zasadę zgodnie, z którą do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie stosuje się zmienione (nowe) przepisy. Zmiany są bardzo istotne, obecnie:

-  w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem (jeden adres = jeden dodatek).
- w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego został złożony dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego z tym samym adresem miejsca zamieszkania, to dodatek jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

- przy ustalania prawa do dodatku węglowego brane będą pod uwagę informacje dotyczące źródła ogrzewania zużywającego węgiel (i inne paliwa stałe wytworzone na bazie węgla) zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. Oznacza to, że nie będą uwzględniane korekty deklaracji zgłoszone po tym dniu (np. po 11.08 br. w CEEB zmieniono źródło ogrzewania z pieca gazowego na węglowy, zgłoszono wcześniej nieujawniony w CEEB piec węglowy). Nie dotyczy to zgłoszeń do CEEB składanych po raz pierwszy.

Więcej infrormacji można znaleźć w treści art. 50 i art. 52 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967).

22 września 2022
Czytaj więcej o: Informacja o zmianach w ustawie o dodatku węglowym

Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023

Informacja w sprawie wydawania żywności w ramach Programu Pomoc Żywnościowa POPŻ

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu informuje, iż żywność w ramach Programu Pomoc Żywnościowa /POPŻ/ będzie wydawana przez Parafialny Zespół Caritas przy Parafii  św. Michała w Koniecpolu:
- w dniu  06.09.2022r. /wtorek/ w godz. 09:00 – 17:00 dla odbiorców z Parafii Oblasy oraz w godz. 10:00 - 17:00 dla odbiorców z Parafii św. Michała,
- w dniu 07.09.2022 r. /środa/ w godz. 09:00 -  17:00  dla odbiorców z Parafii św. Łysiny i w godz. 10:00 - 17:00 dla odbiorców z Parafii Trójcy Świętej.

Po odbiór winni zgłosić się ci, którzy wzięli skierowania z MGOPS w Koniecpolu i złożyli je w kancelarii Parafii św. Michała Archanioła.

Podział na godziny – umowny, aby nie wszyscy przychodzili o g.09:00 i tworzyli zbędne kolejki.

1 września 2022
Czytaj więcej o: Informacja w sprawie wydawania żywności w ramach Programu Pomoc Żywnościowa POPŻ

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe;
 • kominek;
 • koza;
 • ogrzewacz powietrza;
 • trzon kuchenny;
 • piecokuchnia;
 • kuchnia węglowa;
 • piec kaflowy na paliwo stałe;

zasilane paliwami stałymi oraz wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające  co najmniej 85% węgla kamiennego.

Gospodarstwo domowe to:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który jako pierwszy złożył taki wniosek. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wysokość dodatku węglowego wynosi 3 000 zł dla gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, od przedsiębiorcy, który sprzedawał paliwo stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku węglowego, uchylenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, organ przyjmujący wniosek, informuje go o możliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku węglowego.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego można pobrać ze strony internatowej.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można złożyć:

18 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Dodatek węglowy

Nowy okres zasiłkowy 2022/2023

Od dnia 1 sierpnia 2022 r. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu rozpoczął przyjmowanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2022/2023 w formie papierowej.  

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń udostępnia MGOPS w Koniecpolu. Wnioski do pobrania wraz z załącznikami można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce - druki do pobrania.

W celu kontynuacji wypłaty: świadczeń z funduszu alimentacyjnego wniosek o wypłatę w/w świadczenia należy złożyć do 31 października br.
W celu kontynuacji wypłaty: świadczeń rodzinnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego, wnioski o wypłatę w/w świadczeń należy złożyć do 30 listopada br.

Wnioski o świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego złożone na okres świadczeniowy 2022/2023 będą rozpatrywane na podstawie dochodów rodziny za rok 2021 z uwzględnieniem bieżących zmian w dochodach.

 
16 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Nowy okres zasiłkowy 2022/2023

"40 zł" za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kolejne zmiany

Prezydent RP podpisał w dniu 30 czerwca 2022 r. nowelizację ustawy, która właśnie tej grupie osób umożliwia złożenia wniosku i otrzymanie rekompensaty za udzielone na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie. Wnioskodawca będzie mógł podać zamiast numeru PESEL, inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela Ukrainy np. numer paszportu, tak jak to było na samym początku. Złożenie takiego wniosku będzie możliwe w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od wejścia w życie tych przepisów tj. do 15 lipca. Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.  Formularz

Uregulowano także termin na złożenie wniosku obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 30.06.2022 r. Wniosek za ten okres składa się w terminie do 31 lipca 2022 r.

Zatem jeżeli obywatel Ukrainy został zakwaterowany wraz z wyżywieniem np. w okresie od 15.05. do 30.06, to wniosek winno złożyć się do 31 lipca.

Pozostałe wnioski składane po 1 lipca br., należy bezwzględnie złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.
Wnioski złożone z uchybieniem tych terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zmiany do rozporządzenia:
Istotnymi zmianami do rozporządzenia, o których warto i trzeba powiedzieć, są zmiany regulujące kwestię realizacji świadczenia dla obywateli Ukrainy.
W najświeższych zmianach, które weszły w życie 25 czerwca 2022 r., wprowadzono możliwość wydłużenia okresu pobierania świadczenia ponad 120 dni, ale wyłącznie w wymienionych w rozporządzeniu sytuacjach.


Zatem można przychylić się do wniosku o przedłużenie okresu wypłaty świadczenia w sytuacji gdy obywatel Ukrainy m. in.:

11 lipca 2022
Czytaj więcej o: "40 zł" za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kolejne zmiany

Informacja w sprawie wydawania żywności w ramach Programu Pomoc Żywnościowa POPŻ

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu informuje, iż żywność w ramach Programu Pomoc Żywnościowa /POPŻ/ będzie wydawana przez Parafialny Zespół Caritas przy Parafii  św. Michała w Koniecpolu: w dniu  08.06.2022r. /środa/ w godz. od 09:00 – 17:00 dla odbiorców z Parafii Oblasy i Łysiny oraz w godz. od 10:30 do 17:00  dla odbiorców z Parafii św. Trójcy i św. Michała.

Po odbiór winni zgłosić się ci, którzy wzięli skierowania z MGOPS w Koniecpolu i złożyli je w kancelarii Parafii św. Michała Archanioła.

Przy odbiorze produktów prosimy zachować rygory sanitarne: zasłonięte – usta i nos oraz odległość 1,5 mb od sąsiedniej osoby. Podział na godziny – umowny, aby nie wszyscy przychodzili o g.09:00 i tworzyli zbędne kolejki.

5 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Informacja w sprawie wydawania żywności w ramach Programu Pomoc Żywnościowa POPŻ

Program Wieloletni Senior+ na lata 2021-2025

Nowy wzór wniosku o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz inne ważne zmiany

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Nowe przepisy nakładają na podmioty składające wnioski, obowiązek uzupełnienia numeru PESEL uchodźców. Bez tej informacji świadczenie nie będzie wypłacane. Znowelizowane przepisy umożliwiają również ubieganie się o wypłatę świadczenia za okres 120 dni od dnia przybycia Obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowe przepisy dotyczące wzoru wniosku o świadczenie pieniężne obowiązują od 30 kwietnia 2022 r.

Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom wypłacane jest na podstawie przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Ustawa gwarantuje wypłatę 40 zł na osobę za każdy dzień zakwaterowania.

Nowy wzór wniosku
Nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

11 maja 2022
Czytaj więcej o: Nowy wzór wniosku o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz inne ważne zmiany