Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Program Wieloletni "Senior+ na lata 2021-2025 (Edycja 2024)

Nowy okres zasiłkowy 2024/2025

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu informuje, iż od dnia 01 sierpnia 2024 r. można składać wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2024/2025.
Wnioski drogą elektroniczną na okres zasiłkowy 2024/2025 można składać od dnia 01 lipca 2024 r.

Do ustalenia prawa do ww. świadczeń uzależnionych od dochodu na nowy okres 2024/2025 brane są dochody członków rodziny uzyskane za rok 2023 (z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu).

Kryterium dochodowe w świadczeniach rodzinnych: 674 zł na osobę w rodzinie/ 764 zł w przypadku osoby z niepełnosprawnością w rodzinie.

Kryterium dochodowe w funduszu alimentacyjnym: 1209 zł na osobę w rodzinie.

Ponadto w przypadku przekroczenia wymienionych kryteriów dochodowych istnieje możliwość ubiegania się o świadczenia w niższej wysokości (tj. w kwocie różnicy pomiędzy przysługującym świadczeniem, a przekroczonym kryterium dochodowym).

Druk wniosku można pobrać w siedzibie MGOPS (II piętro pok. 35) ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol od dnia 01 sierpnia 2024 r. w godzinach pracy Ośrodka.

Nadmieniamy, iż do 30 września 2024r. realizujemy wypłaty świadczeń wynikające z decyzji na okres zasiłkowy 2023/2024.

Wnioski można złożyć również za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz drogą elektroniczną
(E-wniosek o zasiłek rodzinny  i świadczenia z funduszu alimentacyjnego będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej).

1 lipca 2024
Czytaj więcej o: Nowy okres zasiłkowy 2024/2025

Bon energetyczny

Wnioski będzie można składać od 01 sierpnia do 30 września 2024 r. w wersji papierowej bądź poprzez platformę ePUAP oraz aplikację mObywatel.

Bon energetyczny przysługuje za okres od 01 lipca do 31 grudnia 2024 r. każdemu gospodarstwu domowego spełniającemu kryterium dochodowe.

Jeśli kryterium dochodowe zostanie przekroczone, dalej istnieje możliwość ubiegania się o bon energetyczny – w tym przypadku obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, dzięki której dalej przysługuje prawo do świadczenia. W takim przypadku kwota świadczenia będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł.

Wysokość bonu energetycznego jest zależna od wielkości gospodarstwa domowego, jak i od jego głównego źródła ogrzewania.

Gospodarstwa domowe, których główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną (pompa ciepła/bojler elektryczny) przysługuje bon energetyczny w podwyższonej wysokości. Warunkiem jest wpisanie lub zgłoszenie takiego źródła do CEEB do 01 kwietnia 2024 r. – w przypadku źródeł już działających wcześniej, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB.

WZÓR WNIOSKU O WYPŁATĘ BONU ENERGETYCZNEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA

1 lipca 2024
Czytaj więcej o: Bon energetyczny

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – WAŻNE ZMIANY

W związku z trwającym procesem legislacyjnym, zakładającym uchylenie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. 2024 r. poz.167 z późn. zm.) zmienionej ustawą z dnia 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.232), zmieniającym zasady wypłaty świadczeń na podstawie ww. ustawy informujemy, że świadczenie przysługujące osobom zapewniającym na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy będzie wypłacane za okres do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o ww. świadczenie pieniężne za udzielane do dnia 30 czerwca 2024 r. zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy, należy złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminów będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

3 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – WAŻNE ZMIANY

Ogłoszenie w sprawie wydawania skierowania w ramach Programu Pomoc Żywnościowa POPŻ

          Informujemy iż w 2024 r. Gmina Koniecpol wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej są wyłącznymi dystrybutorami produktów żywnościowych w ramach Programu Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową w Podprogramie 2023.

Z programu mogą skorzystać osoby spełniające kryterium dochodowe:

osoba samotna – 2056,40 zł netto

osoba w rodzinie – 1590,00 zł netto.

W tym celu od 11 marca 2024 r. do 29 marca 2024 r. można złożyć skierowania /formularz 5/ w tut. OPS II piętro pok. 35. w godzinach: 08:00 – 13:00.

Do skierowania należy dołączyć:

  1. Odcinek emerytury lub renty lub zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu netto za ostatni miesiąc /luty 2024 r./
  2. Nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego za 2024 r.

FORMULARZ 5

6 marca 2024
Czytaj więcej o: Ogłoszenie w sprawie wydawania skierowania w ramach Programu Pomoc Żywnościowa POPŻ

"40 zł" za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – nowy wzór wniosku

01 marca 2024 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw nowe Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2024 r zmieniające Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Nowy wzór wniosku

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

6 marca 2024
Czytaj więcej o: "40 zł" za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – nowy wzór wniosku

Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

Dodatek osłonowy 2024

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.

DODATEK OSŁONOWY PRZYSLUGUJE:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

Przekroczenie kryterium dochodowego nie oznacza automatycznie utraty prawa do świadczenia. W przypadku dodatku osłonowego stosuje się zasadę “złotówka za złotówkę” - kwota świadczenia jest pomniejszana o wysokość przekroczenia kryterium dochodowego. Minimalna kwota zasiłku po odliczeniu nie może być niższa niż 20 złotych - jeżeli po odliczeniu kwota będzie niższa, świadczenie nie zostanie przyznane. W celu ustalenia prawa do dodatku osłonowego uwzględnia się dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego osiągnięte w 2022 roku.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

oraz podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Kwota dodatku jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o dodatek osłonowy  można składać  do 30 kwietnia 2024 r. :
- osobiście w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koniecpolu, ul. Chrząstowska 6a, II piętro pok. 41.
- za pośrednictwem Poczty Polskiej,
- elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Puap.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wypłata dodatków osłonowych następuje jednorazowo do 30 czerwca 2024r.

Rozporządzenie dotyczące wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (OBOWIĄZKOWO)

19 stycznia 2024
Czytaj więcej o: Dodatek osłonowy 2024

Program Asystent Rodziny w 2023

Gmina Koniecpol / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu realizuje zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023”.

Wysokość dofinansowania wynosi: 11 459, 51 zł

Dofinansowanie w ramach Programu obejmuje:
- dodatek do wynagrodzenia asystentów rodziny przez przyznanie asystentowi dodatku do wynagrodzenia w wysokości do 2000 zł w formie jednorazowej lub podzielonej na kilka części;

- koszty zatrudnienia asystentów rodziny - w wysokości nieprzekraczającej 80% (wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) , poniesione za okres: listopad i grudzień 2023 r.

28 grudnia 2023
Czytaj więcej o: Program Asystent Rodziny w 2023

Życzenia świąteczne