Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Ogłoszenie o naborze lokalnej organizacji partnerskiej (OPL)

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol oraz Bank Żywności w Częstochowie informują o:

otwartym naborze Organizacji Partnerskiej Lokalnej (OPL) w celu realizacji na terenie Miasta i Gminy Koniecpol działań w ramach Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:
Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Miasta i Gminy Koniecpol.

Cel partnerstwa:
Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Miasta i Gminy Koniecpol pomocy żywnościowej w okresie:

GRUDZIEŃ 2023 – PAŹDZIERNIK 2024.

Ogłoszenie
Wytyczne IZ na Podprogram 2023
Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027
Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta
Deklaracja uczestnictwa OPL w Programie

29 listopada 2023
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze lokalnej organizacji partnerskiej (OPL)

Informacja o podwyższeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 01 stycznia 2024 r.

W dniu 15 listopada 2023 r. w Monitorze Polskim (M.P. 2023 r., poz. 1224) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2024. Od 01 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosić 2988 zl miesięcznie.

Link: Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2023 r.  w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2024.

24 listopada 2023
Czytaj więcej o: Informacja o podwyższeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 01 stycznia 2024 r.

Program resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla jednostek samorządu terytorialnego - Edycja 2024.

W dniu 30 października 2023 roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024, finansowanego ze środków  Funduszu Solidarnościowego. Program będzie realizowany od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., a na jego realizację przeznaczono kwotę 190 000 000,00 zł.

31 października 2023
Czytaj więcej o: Program resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla jednostek samorządu terytorialnego - Edycja 2024.

Nowe świadczenie wspierające oraz zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym od 1 stycznia 2024 roku

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu zgodnie z art. 63  ust. 16 ustawy o świadczeniu wspierającym informuje, że 1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 07 lipca o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), która zakłada przebudowę dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:

– wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia – świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia,
– zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,
– likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Ww. ustawa o świadczeniu wspierającym (w skrócie u.ś.w.), wprowadza nowy rodzaj świadczenia, tj. świadczenie wspierające, które będzie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami. Uprawnionymi do świadczenia wspierającego będą osoby z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia, które uzyskają decyzję  ustalającą poziom potrzeby wsparcia  – na poziomie od 70 pkt do 100 pkt.  Poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany w formie decyzji przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, natomiast przyznawania i wypłacanie, na podstawie ww. decyzji o poziomie potrzeby wsparcia, świadczenie wspierające będzie, na wniosek osoby z niepełnosprawnościami lub jej przedstawiciela, zadaniem Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

28 września 2023
Czytaj więcej o: Nowe świadczenie wspierające oraz zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym od 1 stycznia 2024 roku

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

Adresatami Programu są:

- dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo,

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo,

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

- wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,

- wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,

- wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,

- wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Terminy naboru wniosków w ramach Programu:

Gmina występując o środki finansowe w ramach Programu jest zobowiązana złożyć do wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej: mrips.gov.pl wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do 15 września 2023 r.

Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu w terminie do 06 października 2023 r.

Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od daty przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Ogłoszenie o naborze wniosków oraz Program wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:  https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Osoby zainteresowane pomocą w ramach Programu prosimy o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koniecpolu osobiście lub pod nr telefonu 34 3551-387.

5 września 2023
Czytaj więcej o: Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

"40 zł" za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – nowy wzór wniosku

23 sierpnia 2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw nowe Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 sierpnia 2023 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Nowy wzór wniosku

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

24 sierpnia 2023
Czytaj więcej o: "40 zł" za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – nowy wzór wniosku

Informacja w sprawie wydawania żywności w ramach Programu Pomoc Żywnościowa POPŻ

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii  św. Michała w Koniecpolu i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informują, że w dniu 18.08.2023r.  /piątek/ w g.0900–1700 dla odbiorców z  Parafii Oblasy i Łysiny oraz w g.1000-1700dla odbiorców z Parafii Św. Michała Archanioła oraz Parafii Trójcy Świętej w ramach programu Pomoc Żywnościowa  /EFPNP/ będą wydawane produkty spożywcze. Po odbiór winni zgłosić się ci, którzy wzięli skierowania z M-GOPS w Koniecpolu i złożyli je w kancelarii Parafii  św. Michała Archanioła.

Podział na godziny - umowny - aby nie wszyscy przychodzili o g. 0900 i tworzyli zbędne kolejki!

8 sierpnia 2023
Czytaj więcej o: Informacja w sprawie wydawania żywności w ramach Programu Pomoc Żywnościowa POPŻ

Program Wieloletni "Senior+ na lata 2021-2025 (Edycja 2023)

Nowy okres zasiłkowy 2023/2024

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 będzie można składać:

- od dnia 1 lipca 2023 r. – wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl., elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, platformy usług elektronicznych PUE ZUS, bankowość elektroniczną;

- od dnia 1 sierpnia 2023 r. – w formie tradycyjnej – papierowej w siedzibie Miejskiego - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu, ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol, II piętro pok. 41.

Termin ustalenia prawa do świadczenia oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia wniosku. Poniżej szczegółowe terminy:

Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentami Wypłata świadczenia
ŚWIADCZENIA RODZINNE
od 1 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. do 30 listopada 2023 r.
od 1 września 2023 r. do 31 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
od 1 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. do 28 lutego 2024 r.
ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
od 1 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. do 31 października 2023 r.
od 1 września  2023  r. do 30 września 2023 r. do 30 listopada 2023 r.
od 1 października 2023 r. do 31 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
od 1 listopada  2023  r. do 30 listopada 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.
od 1 grudnia  2023 r. do 31 stycznia 2024 r. do 28 lutego 2024 r.

Szczegółowe informacje na temat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, składania wniosków oraz wymaganych dokumentów, można uzyskać w siedzibie Miejskiego - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu oraz pod numerem telefonu: 34 3551 881 wew. 130.

30 czerwca 2023
Czytaj więcej o: Nowy okres zasiłkowy 2023/2024

Informacja w sprawie wydawania żywności w ramach Programu Pomoc Żywnościowa POPŻ

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii  św. Michała w Koniecpolu i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informują, że w dniu 30.06.2023r.  /piątek/ w g.0900–1700 dla odbiorców z  ParafiiOblasy i Łysiny oraz w g.1000-1700dla odbiorców z Parafii Św. Michała Archanioła oraz Parafii Trójcy Świętej w ramach programu Pomoc Żywnościowa  /EFPNP/ będą wydawane produkty spożywcze. Po odbiór winni zgłosić się ci, którzy wzięli skierowania z M-GOPS w Koniecpolu i złożyli je w kancelarii Parafii  św. Michała Archanioła.

Podział na godziny - umowny - aby nie wszyscy przychodzili o g. 0900 i tworzyli zbędne kolejki!

22 czerwca 2023
Czytaj więcej o: Informacja w sprawie wydawania żywności w ramach Programu Pomoc Żywnościowa POPŻ