Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Ogłoszenie w sprawie wydawania skierowania w ramach Programu Pomoc Żywnościowa POPŻ

          Informujemy iż w 2024 r. Gmina Koniecpol wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej są wyłącznymi dystrybutorami produktów żywnościowych w ramach Programu Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową w Podprogramie 2023.

Z programu mogą skorzystać osoby spełniające kryterium dochodowe:

osoba samotna – 2056,40 zł netto

osoba w rodzinie – 1590,00 zł netto.

W tym celu od 11 marca 2024 r. do 29 marca 2024 r. można złożyć skierowania /formularz 5/ w tut. OPS II piętro pok. 35. w godzinach: 08:00 – 13:00.

Do skierowania należy dołączyć:

  1. Odcinek emerytury lub renty lub zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu netto za ostatni miesiąc /luty 2024 r./
  2. Nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego za 2024 r.

FORMULARZ 5

6 marca 2024
Czytaj więcej o: Ogłoszenie w sprawie wydawania skierowania w ramach Programu Pomoc Żywnościowa POPŻ

"40 zł" za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – nowy wzór wniosku

01 marca 2024 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw nowe Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2024 r zmieniające Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Nowy wzór wniosku

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

6 marca 2024
Czytaj więcej o: "40 zł" za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – nowy wzór wniosku

Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

Dodatek osłonowy 2024

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.

DODATEK OSŁONOWY PRZYSLUGUJE:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

Przekroczenie kryterium dochodowego nie oznacza automatycznie utraty prawa do świadczenia. W przypadku dodatku osłonowego stosuje się zasadę “złotówka za złotówkę” - kwota świadczenia jest pomniejszana o wysokość przekroczenia kryterium dochodowego. Minimalna kwota zasiłku po odliczeniu nie może być niższa niż 20 złotych - jeżeli po odliczeniu kwota będzie niższa, świadczenie nie zostanie przyznane. W celu ustalenia prawa do dodatku osłonowego uwzględnia się dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego osiągnięte w 2022 roku.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

oraz podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Kwota dodatku jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o dodatek osłonowy  można składać  do 30 kwietnia 2024 r. :
- osobiście w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koniecpolu, ul. Chrząstowska 6a, II piętro pok. 41.
- za pośrednictwem Poczty Polskiej,
- elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Puap.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wypłata dodatków osłonowych następuje jednorazowo do 30 czerwca 2024r.

Rozporządzenie dotyczące wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (OBOWIĄZKOWO)

19 stycznia 2024
Czytaj więcej o: Dodatek osłonowy 2024

Program Asystent Rodziny w 2023

Gmina Koniecpol / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu realizuje zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023”.

Wysokość dofinansowania wynosi: 11 459, 51 zł

Dofinansowanie w ramach Programu obejmuje:
- dodatek do wynagrodzenia asystentów rodziny przez przyznanie asystentowi dodatku do wynagrodzenia w wysokości do 2000 zł w formie jednorazowej lub podzielonej na kilka części;

- koszty zatrudnienia asystentów rodziny - w wysokości nieprzekraczającej 80% (wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) , poniesione za okres: listopad i grudzień 2023 r.

28 grudnia 2023
Czytaj więcej o: Program Asystent Rodziny w 2023

Życzenia świąteczne

Ogłoszenie o naborze lokalnej organizacji partnerskiej (OPL)

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol oraz Bank Żywności w Częstochowie informują o:

otwartym naborze Organizacji Partnerskiej Lokalnej (OPL) w celu realizacji na terenie Miasta i Gminy Koniecpol działań w ramach Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:
Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Miasta i Gminy Koniecpol.

Cel partnerstwa:
Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Miasta i Gminy Koniecpol pomocy żywnościowej w okresie:

GRUDZIEŃ 2023 – PAŹDZIERNIK 2024.

Ogłoszenie
Wytyczne IZ na Podprogram 2023
Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027
Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta
Deklaracja uczestnictwa OPL w Programie

29 listopada 2023
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze lokalnej organizacji partnerskiej (OPL)

Informacja o podwyższeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 01 stycznia 2024 r.

W dniu 15 listopada 2023 r. w Monitorze Polskim (M.P. 2023 r., poz. 1224) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2024. Od 01 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosić 2988 zl miesięcznie.

Link: Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2023 r.  w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2024.

24 listopada 2023
Czytaj więcej o: Informacja o podwyższeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 01 stycznia 2024 r.

Program resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla jednostek samorządu terytorialnego - Edycja 2024.

W dniu 30 października 2023 roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024, finansowanego ze środków  Funduszu Solidarnościowego. Program będzie realizowany od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., a na jego realizację przeznaczono kwotę 190 000 000,00 zł.

31 października 2023
Czytaj więcej o: Program resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla jednostek samorządu terytorialnego - Edycja 2024.

Nowe świadczenie wspierające oraz zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym od 1 stycznia 2024 roku

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu zgodnie z art. 63  ust. 16 ustawy o świadczeniu wspierającym informuje, że 1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 07 lipca o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), która zakłada przebudowę dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:

– wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia – świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia,
– zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,
– likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Ww. ustawa o świadczeniu wspierającym (w skrócie u.ś.w.), wprowadza nowy rodzaj świadczenia, tj. świadczenie wspierające, które będzie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami. Uprawnionymi do świadczenia wspierającego będą osoby z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia, które uzyskają decyzję  ustalającą poziom potrzeby wsparcia  – na poziomie od 70 pkt do 100 pkt.  Poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany w formie decyzji przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, natomiast przyznawania i wypłacanie, na podstawie ww. decyzji o poziomie potrzeby wsparcia, świadczenie wspierające będzie, na wniosek osoby z niepełnosprawnościami lub jej przedstawiciela, zadaniem Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

28 września 2023
Czytaj więcej o: Nowe świadczenie wspierające oraz zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym od 1 stycznia 2024 roku