Start
LogowanieKierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu


ogłasza nabór na wolne stanowisko

pracownika socjalnego Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu stanowisko

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.I. Wymagania niezbędne:

1. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,

c) ukończenie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

d) spełnienie wymagań określonych w art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm) - załącznik nr 1do niniejszego ogłoszenia,

2. obywatelstwo polskie,

3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. nieposzlakowana opinia,

6. dobra znajomość obsługi komputera,

7. znajomość przepisów prawnych z zakresu;

a) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 10 z pózn. zm),

c) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180 , poz. 1493 z późn. zm.).

II. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność pracy w zespole,

b) łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

c) mile widziane prawo jazdy kat. B.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rodzinach ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej oraz na zlecenie innych instytucji uprawnionych,

b) planowanie pomocy dla osób i rodzin zagrożonych marginalizacji i wykluczeniem społecznym,

c) pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych klientów Ośrodka,

d) realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych.

IV. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kserokopia dowodu osobistego,

d) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

f) oświadczenie o niekaralności na przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

i) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,


Brak któregokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 14 września 2012r. do godziny 15.00 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu lub pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 42-230 koniecpol, ul. Chrząstowska 6a (decyduje data i godzina doręczenia dokumentów do dnia 14 wrzesnia 2012 r. do godziny 15.00) z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego".

Dokumenty, które wpłyną do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu po upływie określonego terminu, nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz .U. z 2002 nr 101 ,poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U . Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."

V. Umowa o pracę na pełny etat będzie zawarta na czas określony od dnia 17 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

VI. Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną podane na tablicy ogłoszeń MGOPS przy ul. Chrząstowskiej 6a oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Koniecpola.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu

Koniecpol, dnia 03 września 2012 r.

Załącznik nr 1

Do ogłoszenia nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu.

Art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.)

1. Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy były zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowuje uprawnienia do wykonywania zawodu.

1a. Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

3. Osoby, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

3a. Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

4. Osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskają tytuł licencjata, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

5. Osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które w okresie 5,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE:

1. Imię (imiona) i nazwisko

......................................................................................................................................................

2. Imiona rodzic?w

......................................................................................................................................................

3. Data urodzenia

......................................................................................................................................................

4. Obywatelstwo

......................................................................................................................................................

5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

6. Wykształcenie

......................................................................................................................................................

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

7. Wykształcenie uzupełniające

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku

jej trwania)

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(Np. stopień znajomo?ci j?zyk?w obcych, prawo jazdy, obs?uga komputera)

10. O?wiadczam, ?e pozostaje/nie pozostaje*) w rejestrze bezrobotnych i poszukuj?cych pracy.

11. O?wiadczam, ?e dane zawarte w pkt. 1?4 s? zgodne z dowodem osobistym seria ....... nr

..........................................wydanym przez ..................................................................................

lub innym dowodem to?samo?ci

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...............................................................

(miejscowo?? i data)

..............................................................

(podpis osoby ubiegaj?cej si? o zatrudnienie)


*) W?a?ciwe podkre?li?