Start
LogowanieKapita� Ludzki

Europejski Fundusz Sp�jno�ci

 

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu już po raz piąty realizuje projekt systemowy pod nazwą: "Aktywność drogą do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jeżeli jesteś: osobą w wieku aktywności zawodowej, osobą bezrobotną, mieszkańcem naszej Gminy, osobą niepełnosprawną, korzystasz ze świadczeń pomocy społecznej MGOPS w Koniecpolu zgłoś się do nas.


Osoby zainteresowane udziałem w w/w projekcie proszone są o zgłoszenie się do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu ul. Chrząstowska 6a, pokoju numer 41 w godzinach od 7:30 do 15:30 w terminie do 20 lutego 2013 roku.

 

 

Zmieniony (piątek, 15 września 2017 06:52)

 

Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Koniecpolu w ramach realizacji projektu: "Aktywno drog do sukcesu" ogasza nabr na asystenta rodziny i zaprasza do skadania ofert. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia.

Wymagania:

 • Kandydat powinien spenia kryteria zgodnie z ustaw z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej (Dz.U. z 2011 nr 149 poz. 887).
 • Mile widziane znajomo terenu gminy Koniecpol i dowiadczenie w pracy jako asystent rodziny.

 

Oferta powinna zawiera:

 1. CV
 2. Dokumenty potwierdzajce kwalifikacje i dowiadczenie
 3. Oferowan cen brutto za 1 godzin pracy z rodzin

Oferty prosimy przesya na adres:

Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Koniecpolu
ul. Chrzstowska 6A

42 - 230 Koniecpol

z dopiskiem "Nabr na asystenta rodziny".

Ofert zoy mona rwnie osobicie u zamawiajcego pok. 42 - pokj kierownika MGOPS oraz poczt elektroniczn na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Ofert zoy naley do dnia 15 padziernika 2012 r. godz. 15.00.

Dodatkowe informacje mona uzyska pod numerem telefonu: 507-191-557

 


Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Koniecpolu w ramach realizacji projektu: "Aktywno drog do sukcesu" ogasza nabr i zaprasza do skadania ofert.


Poszukujemy psychologa do przeprowadzenia warsztatw umiejtnoci psychospoecznych dla 42 uczestnikw i uczestniczek projektu; (21 osb w 2012 r. i 21 osb w 2013 r.):

 • okoo 26 godzin warsztatw grupowych umiejtnoci psychospoecznych

 • okoo 84 godzin na grup indywidualnych konsultacji

Oferta powinna zawiera:

 1. Cen brutto za 1 godzin warsztatw
 2. Cen brutto za 1 godzin konsultacji indywidualnej
 3. Ewentualnie CV oraz inne dokumenty potwierdzajce kwalifikacje i dowiadczenie

 

Oferty prosz przesya na adres:

Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Koniecpolu
ul. Chrzstowska 6A
42 - 230 Koniecpol

z dopiskiem "Nabr na psychologa w ramach projektu Aktywno drog do sukcesu". Ofert zoy mona rwnie osobicie u zamawiajcego pok. 42 oraz poczt elektroniczn na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Ofert zoy naley do dnia 22 czerwca 2012 r. godz. 14.30.

Dodatkowe informacje mona uzyska pod numerem telefonu: 507-191-557
 

Poszukujemy doradcy zawodowego do przeprowadzenia warsztatw grupowych oraz konsultacji indywidualnych dla 42 uczestnikw i uczestniczek projektu; (21 osb w 2012 r. i 21 osb w 2013 r.):

 • okoo 26 godzin warsztatw grupowych

 • okoo 84 godzin na grup indywidualnych konsultacji

Oferta powinna zawiera:

 1. Cen brutto za 1 godzin warsztatw
 2. Cen brutto za 1 godzin konsultacji indywidualnej
 3. Ewentualnie CV oraz inne dokumenty potwierdzajce kwalifikacje i dowiadczenie

Oferty prosz przesya na adres:

Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Koniecpolu
ul. Chrzstowska 6A

42 - 230 Koniecpol

z dopiskiem "Nabr na doradc zawodowego w ramach projektu Aktywno drog do sukcesu". Ofert zoy mona rwnie osobicie u zamawiajcego pok. 42 oraz poczt elektroniczn na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Ofert zoy naley do dnia 22 czerwca 2012 r. godz. 14.30.

Dodatkowe informacje mona uzyska pod numerem telefonu: 507-191-557 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu


ogłasza nabór na wolne stanowisko

pracownika socjalnego Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu stanowisko

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.I. Wymagania niezbędne:

1. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,

c) ukończenie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

d) spełnienie wymagań określonych w art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm) - załącznik nr 1do niniejszego ogłoszenia,

2. obywatelstwo polskie,

3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. nieposzlakowana opinia,

6. dobra znajomość obsługi komputera,

7. znajomość przepisów prawnych z zakresu;

a) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 10 z pózn. zm),

c) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180 , poz. 1493 z późn. zm.).

II. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność pracy w zespole,

b) łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

c) mile widziane prawo jazdy kat. B.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rodzinach ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej oraz na zlecenie innych instytucji uprawnionych,

b) planowanie pomocy dla osób i rodzin zagrożonych marginalizacji i wykluczeniem społecznym,

c) pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych klientów Ośrodka,

d) realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych.

IV. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kserokopia dowodu osobistego,

d) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

f) oświadczenie o niekaralności na przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

i) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,


Brak któregokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 14 września 2012r. do godziny 15.00 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu lub pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 42-230 koniecpol, ul. Chrząstowska 6a (decyduje data i godzina doręczenia dokumentów do dnia 14 wrzesnia 2012 r. do godziny 15.00) z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego".

Dokumenty, które wpłyną do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu po upływie określonego terminu, nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz .U. z 2002 nr 101 ,poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U . Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."

V. Umowa o pracę na pełny etat będzie zawarta na czas określony od dnia 17 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

VI. Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną podane na tablicy ogłoszeń MGOPS przy ul. Chrząstowskiej 6a oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Koniecpola.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu

Koniecpol, dnia 03 września 2012 r.

Więcej…

 

 

Kapita LudzkiEuropejski Fundusz Spjnoci

 

 

 

"Aktywno drog do sukcesu"

 

Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Koniecpolu ju po raz trzeci realizuje projekt systemowy pod nazw: "Aktywno drog do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (Priorytet VII, Poddziaanie 7.1.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej). Projekt jest wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. W 2011 roku warto oglna projektu wynosi 204.532,00 z., z czego 10,5% stanowi wkad wasny gminy.

W biecym roku w projekcie bdzie uczestniczyo a 20 osb: 16 kobiet i 4 mczyzn. Uczestniczki i uczestnicy zostali wyonieni spord klientw M-GOPS w drodze rekrutacji przy cile okrelonych kryteriach: osoby w wieku aktywnoci zawodowej, ktre s nieaktywne zawodowo, o niskich kwalifikacjach zawodowych lub ich braku. Co najmniej 10% tej grupy bd stanowiy osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiek nad dziemi lub innymi osobami zalenymi oraz osoby z problemami opiekuczo-wychowawczymi. Stosunek liczby kobiet do mczyzn zosta ustalony w oparciu o analiz sytuacji spoeczno-gospodarczej gminy Koniecpol zgodnie z Zasad rwnoci szans kobiet i mczyzn.

Rwny status kobiet i mczyzn jest jednym z najwaniejszych priorytetw Unii Europejskiej. Dlatego te we wszystkich obszarach polityki unijnej stosuje si tzw. gender mainstreaming - zasad rwnych szans kobiet i mczyzn. Jej fundamentem jest zaoenie, e kobiety i mczyni maj rne, ale rwnie wane potrzeby, ktre naley jednakowo respektowa. Zasada ta jest propagowana w naszym projekcie i wszelkie dziaania bd podejmowane zgodnie z ni. Chcemy m.in. przeamywa stereotypy i tradycyjny podzia rl w spoeczestwie i w naszych rodzinach, zgodnie z zaoeniem "Rni, ale rwni".

Celem oglnym projektu jest podniesienie aktywnoci spoeczno ? zawodowej klientw i klientek M-GOPS oraz przeciwdziaanie wykluczeniu spoecznemu. Uczestnicy i uczestniczki projektu bd objci wsparciem psychologa, ktry poprowadzi specjalistyczne warsztaty grupowe z zakresu umiejtnoci psychologicznych dla osb poszukujcych pracy, umiejtnoci wychowawczych i doskonalce umiejtnoci z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz rnorodne formy wsparcia indywidualnego w ramach konsultacji indywidualnych.

W projekcie zaoono pomoc osobom z problemami opiekuczo-wychowawczymi oraz dotknitym przemoc w rodzinie. Dlatego te uruchomiono punkt konsultacyjny, w ktrym psycholog bdzie peni dyury. W ramach wyznaczonych dyurw z pomocy psychologa bd mogli indywidualnie korzysta uczestnicy projektu, w tym zwaszcza dotknici przemoc w rodzinie czy problemami opiekuczo ? wychowawczymi, a take w razie takiej potrzeby czonkowie ich rodzin. Po zakoczeniu projektu dziaalno punktu konsultacyjnego bdzie kontynuowana w ramach zespou interdyscyplinarnego, ktry obecnie jest powoywany na terenie naszej gminy.

Zaplanowano zajcia z doradc zawodowym oraz prawnikiem w celu przyblienia zagadnie z zakresu prawa pracy, praw i obowizkw pracownika i pracodawcy oraz zagadnie zwizanych z przeciwdziaaniem przemocy w rodzinie. Planuje si rwnie warsztaty z rkodziea. Istnieje rwnie moliwo odbycia rnych kursw zawodowych. Ponadto uczestnicy i uczestniczki dostan pomoc finansow w postaci zasikw celowych finansowanych w ramach wkadu wasnego gminy.

Wsparcie w ramach projektu bdzie zindywidualizowane i dostosowane do potrzeb uczestniczek i uczestnikw. Zesp projektu nie chce wyznacza sztywnych ram dziaania, tylko ywo reagowa na potrzeby ludzi i dziaa elastycznie. W naszym projekcie to Czowiek jest najwaniejszy zgodnie z hasem Programu Operacyjnego Kapita Ludzki: ?Czowiek ? najlepsza inwestycja?. Dlatego inwestujemy w ludzi, bo to przecie od nich zaley ksztat i przyszo naszej gminy. Bez wsparcia finansowego Europejskiego Funduszu Spoecznego takie przedsiwzicie w ogle nie byoby moliwe. Nie byoby rwnie moliwe, gdyby nasza gmina nie zapewnia wkadu wasnego do projektu. Tym bardziej cieszymy si, e moliwe jest takie wsparcie i mocno wierzymy, e w przyszoci przeoy si to na popraw poziomu ycia mieszkacw naszej gminy.