Start
LogowanieMiejsko-Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Koniecpolu w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki - Priorytet VII Dziaanie 7.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziaanie 7.1.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej realizuje projekt systemowy pod nazw:

"Aktywno drog do sukcesu".


Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.

Celem oglnym projektu jest podniesienie aktywnoci spoeczno - zawodowej osb bezrobotnych i nie aktywnych zawodowo w gminie Koniecpol.
Cele szczegowe to:
-nabycie umiejtnoci yciowych niezbdnych dopenienia rl spoecznych i zawodowych
-zwikszenie motywacji do dziaania i wiary we wasne moliwoci
-zwikszenie zdolnoci komunikacyjnych uczestnikw projektu
-zdobycie umiejtnoci umoliwiajcych ponowne wejcie na rynek pracy.
W ramach projektu 20 osb ( klientw Miejsko - Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Koniecpolu) zostao objtych kontraktami socjalnymi. Osoby te s gotowe na dokonywanie zmian, chtne do wsppracy oraz speniajce wymogi dotyczce grup docelowych opisanych w Szczegowym Opisie Priorytetw Programu Operacyjnego Kapita Ludzki.
Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. Rok 2011 jest trzecim rokiem realizacji projektu systemowego. Nie jest zatem ju czym zupenie nowym dla pracownikw realizujcych projekt.


W ramach Aktywnej integracji uczestnicy projektu skorzystaj z usug psychologa , doradcy zawodowego, prawnika, bd rwnie mieli okazj udzia w kursach zawodowych okrelonych po przeprowadzeniu diagnozy preferencji i predyspozycji zawodowych i w cisej wsppracy z PUP . Kursy zawodowe poprzedzone bd analiz rynku .

W razie koniecznoci zostanie zapewniona opieka nad dziemi uczestnikw

Wszyscy uczestnicy projektu zostan w ramach kontraktw socjalnych objci wsparciem finansowym aby umoliwi im aktywne uczestnictwo w planowanych zajciach. Wsparcie finansowe bdzie stanowio wkad wasny M-GOPS do projektu.


Kadra zaangaowana do projektu to :

Kierownik projektu- Kierownik M-GOPS Danuta Klimczyk,
Koordynator projektu - Marta Rycka

Pracownikw socjalnych:
- Dagmara Klimasiska
- Krystyna Adamczyk
- Barbara Kiczor
- Ewelina Grabowska
- Marcin Adamowicz


Ksigowa Projektu - Anna Tatarek
Informatyk - Artur Wieczorek


Do chwili obecnej w ramach projektu Aktywno drog do sukcesu odbyy si ju indywidualne spotkania z psychologiem oraz warsztaty z technik zdobienia tzw. Decoupage. Obecnie trwaj indywidualne spotkania z dworactwa zawodowego.

 

W drugim okresie realizacji projektu tj. po zakoczeniu pierwszego kursu, w ramach ktrego uczestnicy byli objci wsparciem psychologa, doradcy zawodowego, pracodawcy odbyway si kursy zawodowe podnoszce kwalifikacje zawodowe. Kursy zawodowe zostay wybrane po zakoczeniu udziau w doradztwie zawodowym podczas ktrego uczestnicy poznali swoje preferencje zawodowe.

Zrealizowane kursy zawodowe to m.in. kurs opiekuna osb starszych, niepenosprawnych i dzieci, kurs obsugi kasy fiskalnej, kurs sprzedawcy, kurs kucharza maej gastronomii. Uczestnicy bardzo chtnie brali udzia w tych kursach poniewa mieli moliwo samodzielnego wyboru. Kursy te nie byy nie byy narzucane uczestnikom. Wszystkie kursy obejmoway zajcia teoretyczne i zajcia praktyczne. Uczestnicy otrzymali wszystkie niezbdne materiay szkoleniowe. W ramach kursw uczestnicy mieli wykonane badania lekarskie. Podczas szkole uczestnicy mieli zapewnione sale wykadowe oraz serwis kawowy i obiady. Zajcia odbyway si w Sali narad urzdu miasta i Gminy Koniecpol oraz w Gimnazjum w Koniecpolu.

Wsparcie uczestnikw zostao przeduone do pierwszych dni grudnia poniewa nie byo moliwoci wczeniejszego zakoczenia ostatniego kursu zawodowego. Po zakoczeniu udziau w kursach zawodowych uczestnicy zakoczyli udzia w projekcie.

Zostay wypacone wszystkie zaplanowane zasiki dla uczestnikw projektu bdce podstaw do rozliczenia wkadu wasnego do projektu.

W obecnym okresie zostay rozliczone wydatki poniesione w ramach projektu a otrzymane jako pierwsza transza patnoci.

Wszyscy uczestnicy zakoczyli udzia w projekcie. Nikt nie przerwa udziau w projekcie.


W chwili obecnej trwaj przygotowania do nowego projektu. Pracownicy socjalni rozpoczynaj wstpny nabr uczestnikw projektu. Wszystkie osoby zainteresowane udziaem w projekcie mog zgasza swj akces w Miejsko - Gminnym Orodku Pomocy Spoecznej w Koniecpolu. Uczestnikami projektu bd podobnie jak w roku 2009 i 2010 klienci Orodka Pomocy Spoecznej.

 

W drugim okresie realizacji projektu tj. po zakoczeniu pierwszego kursu, w ramach ktrego uczestnicy byli objci wsparciem psychologa, doradcy zawodowego, pracodawcy odbyway si kursy zawodowe podnoszce kwalifikacje zawodowe. Kursy zawodowe zostay wybrane po zakoczeniu udziau w doradztwie zawodowym podczas ktrego uczestnicy poznali swoje preferencje zawodowe.

Zrealizowane kursy zawodowe to m.in. kurs opiekuna osb starszych, niepenosprawnych i dzieci, kurs obsugi kasy fiskalnej, kurs sprzedawcy, kurs kucharza maej gastronomii. Uczestnicy bardzo chtnie brali udzia w tych kursach poniewa mieli moliwo samodzielnego wyboru. Kursy te nie byy nie byy narzucane uczestnikom. Wszystkie kursy obejmoway zajcia teoretyczne i zajcia praktyczne. Uczestnicy otrzymali wszystkie niezbdne materiay szkoleniowe. W ramach kursw uczestnicy mieli wykonane badania lekarskie. Podczas szkole uczestnicy mieli zapewnione sale wykadowe oraz serwis kawowy i obiady. Zajcia odbyway si w Sali narad urzdu miasta i Gminy Koniecpol oraz w Gimnazjum w Koniecpolu.

Wsparcie uczestnikw zostao przeduone do pierwszych dni grudnia poniewa nie byo moliwoci wczeniejszego zakoczenia ostatniego kursu zawodowego. Po zakoczeniu udziau w kursach zawodowych uczestnicy zakoczyli udzia w projekcie.

Zostay wypacone wszystkie zaplanowane zasiki dla uczestnikw projektu bdce podstaw do rozliczenia wkadu wasnego do projektu.

W obecnym okresie zostay rozliczone wydatki poniesione w ramach projektu a otrzymane jako pierwsza transza patnoci.

Wszyscy uczestnicy zakoczyli udzia w projekcie. Nikt nie przerwa udziau w projekcie.

 

W chwili obecnej trwaj przygotowania do nowego projektu. Pracownicy socjalni rozpoczynaj wstpny nabr uczestnikw projektu. Wszystkie osoby zainteresowane udziaem w projekcie mog zgasza swj akces w Miejsko - Gminnym Orodku Pomocy Spoecznej w Koniecpolu. Uczestnikami projektu bd podobnie jak w roku 2009 klienci Orodka Pomocy Spoecznej.

 
Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Koniecpolu w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki - Priorytet VII Dziaanie 7.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziaanie 7.1.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej realizuje projekt systemowy pod nazw:

"Aktywno drog do sukcesu".

Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.

Celem oglnym projektu jest podniesienie aktywnoci spoeczno - zawodowej osb bezrobotnych i nie aktywnych zawodowo w gminie Koniecpol.
Cele szczegowe to:
-nabycie umiejtnoci yciowych niezbdnych dopenienia rl spoecznych i zawodowych
-zwikszenie motywacji do dziaania i wiary we wasne moliwoci
-zwikszenie zdolnoci komunikacyjnych uczestnikw projektu
-zdobycie umiejtnoci umoliwiajcych ponowne wejcie na rynek pracy.
W ramach projektu 14 osb ( klientw Miejsko - Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Koniecpolu) zostanie objtych kontraktami socjalnymi. Osoby te s gotowe na dokonywanie zmian, chtne do wsppracy oraz speniajce wymogi dotyczce grup docelowych opisanych w Szczegowym Opisie Priorytetw Programu Operacyjnego Kapita Ludzki.
Projekt realizowany jest w okresie od stycznia do grudnia 2010r. Natomiast osoby bd objte wsparcie w okresie od maja do listopada 2010r. Rok 2010 jest drugim rokiem realizacji projektu systemowego. Nie jest zatem ju czym zupenie nowym dla pracownikw realizujcych projekt.


W ramach Aktywnej integracji uczestnicy projektu skorzystaj z usug doradcy zawodowego (Aktywizacja zawodowa). Aktywizacja edukacyjna realizowana bdzie poprzez zorganizowanie kursw i szkole zawodowych majcych na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, nabycie nowych umiejtnoci. Aktywizacja spoeczna realizowana bdzie poprzez umoliwienie uczestnictwa w treningach kompetencji i umiejtnoci spoecznych prowadzonych przez psychologa dla wszystkich uczestnikw projektu.

Wszyscy uczestnicy projektu zostan w ramach kontraktw socjalnych objci wsparciem finansowym aby umoliwi im aktywne uczestnictwo w planowanych zajciach. Wsparcie finansowe bdzie stanowio wkad wasny M-GOPS do projektu.


Kadra zaangaowana do projektu to :
Kierownik projektu- Starszy pracownik socjalny M-GOPS Danuta Klimczyk,
Koordynator projektu - Firma P.H.U Domexpol reprezentowana przez Przemysaw Bachowskiego i Agnieszk Bachowsk.
Pracownikw socjalnych:
- Magorzata Stanek
- Krystyna Adamczyk
- Barbara Kiczor
- Ewelina Grabowska
Ksigowa Projektu - Anna Tatarek
Informatyk - Artur Wieczorek