Start

Aktualności dotyczące Projektu

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

W związku z realizacją przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu projektu systemowego pn. "Aktywność drogą do sukcesu" w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszam do przedstawienia oferty cenowej

I. Zamawiający:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu

42-230 Koniecpol, ul. Chrząstowska 16 A

Nr tel/fax (34)  355 13 87

E-maiI : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

II. Tryb zamówienia

Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  Postępowanie nie podlega przepisom Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007,nr 223,poz.1655 z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia oszacowaną na kwotę poniżej 30.000 euro netto i zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2015  Z dnia 10 marca 2015r.  dotyczącym wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych obowiązującego w MGOPS w Koniecpolu

III. Określenie przedmiotu zamówienia

1 . Przedmiotem zamówienia jest koordynacja i nadzór nad prawidłową realizacją projektów "Aktywność drogą do sukcesu". Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej

2. Wykonawca winien posiadać doświadczenie w koordynacji, realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie następujących usług:

1.       Koordynacja i nadzór nad prawidłową realizacją projektów

Czas trwania projektu - 08.04.2015 do 30.06.2015r.

Liczba godzin w ramach projektu "Aktywność drogą do sukcesu" - 59 godz./m-c

IV. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.06.2015 roku.

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      posiadają  niezbędną wiedzę, doświadczenie i rzetelność w koordynacji, realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej potwierdzone referencjami

 

IX. Kryteria oceny ofert

Zamawiający do realizacji zamówienia wybierze ofertę ważną, która przedstawiać  będzie korzystną  cenę za wykonanie danego kursu oraz jednocześnie gwarantować  będzie rzetelne, prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć osobiście, przesłać pocztą w siedzibie: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu ul. Chrząstowska 16 A, 42-230 Koniecpol lub e-mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   do dnia 07.04.2015 roku do godziny 15.00. Oferty otrzymane po wskazanym terminie (złożone osobiście lub przestane e-mailem lub faksem) nie będą brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy. Osobą do kontaktów jest Pani Edyta Wierzbińska - kierownik projektu  Tel. 34 355 13 87, e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
5 marca 2014 roku rozpoczęła się szósta edycja projektu "Aktywność drogą do sukcesu"  realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII, Poddziałania 7.1.1. Po zakończonej rekrutacji utworzono listę właściwą uczestników i uczestniczek projektu oraz listę rezerwową.

Celem głównym tegorocznej edycji projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej u klientów i klientek MGOPS. Zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej na lata 2014 - 2015 wśród uczestników i uczestniczek projektu 20% muszą stanowić osoby młode w przedziale wiekowym 15 - 30 lat.

Projekt trwać będzie do 28 lutego 2015 roku i docelowo weźmie w nim udział 28 osób: 22 kobiety i 6 mężczyzn. W ramach projektu zaplanowano dla jego uczestników i uczestniczek blok warsztatów z zakresu kompetencji interpersonalnych i konsultacje indywidualne z psychologiem oraz warsztaty i konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym z zakresu umiejętności poruszania się po rynku pracy. Planuje się również zajęcia z rękodzieła. Następnie organizowane będą kursy zawodowe dla uczestników i uczestniczek projektu w oparciu o ich indywidualne predyspozycje zawodowe oraz zgodnie z wynikami diagnozy lokalnego rynku pracy. Ponadto w tym roku po raz pierwszy istnieje możliwość zorganizowania stażu lub praktyk zawodowych w ramach projektu dla części uczestników.

Projekt jest realizowany zgodnie z Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz pod hasłem POKL:  "Człowiek - najlepsza inwestycja".
 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od dnia 12 marca b.r realizuje projekt systemowy

"Aktywność drogą do sukcesu"


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1   Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznejGrupa osób biorących  udział w projekcie to 21 osób 19 kobiet i 2 mężczyzn z terenu naszej gminy w tym 2 osoby niepełnosprawne. Uczestnicy projektu objęci są kontraktami socjalnymi, co przyczyni się do osiągnięcia założonego efektu realizacji Priorytetu VII POKL.

Do chwili obecnej w ramach realizacji projektu uczestnikom zaoferowano następujące formy wsparcia:

Indywidualne konsultacje  i grupowe warsztaty z doradcą zawodowym jako narzędzie podnoszące poziom aktywności zawodowej oraz umiejętność poruszania się na rynku pracy.
Prowadzone są indywidualne konsultacje i grupowe warsztaty z psychologiem.
Przez cały okres realizacji projektu uczestnicy i uczestniczki są objęci opieką psychologa.
Odbyły się również warsztaty z rękodzieła artystycznego z zakresu (decupe)  pogłębiające wiarę we własne siły wytwórcze. Efekty  warsztatów w formie ozdobionych własnoręcznie wazonów , desek  uczestnicy zabrali na pamiątkę do domu.
W ramach aktywizacji społecznej uczestnicy brali udział w warsztatach z prawnikiem w zakresie prawa pracy i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mające na celu udzielenie informacji o obowiązkach  i uprawnieniach pracownika, służące przygotowaniu do powrotu na rynek pracy oraz jeśli zachodziła potrzeba można było skorzystać z konsultacji indywidualnych w w/w zakresie.

Obecnie trwa wybór kursów i szkoleń zawodowych dla biorących udział w projekcie.
Planowane są m. in takie kursy jak: opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, kurs kroju io szycia, stylizacji paznokci, fotograficzny, fryzjerski i inne.

Wszelkie działania realizowane są zgodnie z Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, każdy rodzaj wsparcia i jego wymiar dla każdego jest planowany w oparciu o analizę sytuacji i  różniących się potrzeb kobiet i mężczyzn.

Zakończenie projektu planowane jest na grudzień 2013r.
Projekt będzie kontynuowany również w roku 2014. M-GOPS  wszystkich chętnych do udziału zaprasza do zgłaszania się bezpośrednio do pracowników socjalnych w OPS Koniecpol.

 

Kapitał Ludzki                                                Europejski Fundusz Spójności

 

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu już po raz szósty realizuje projekt systemowy pod nazwą: "Aktywność drogą do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jeżeli jesteś: osobą w wieku aktywności zawodowej, osobą bezrobotną, mieszkańcem naszej Gminy, korzystasz ze świadczeń pomocy społecznej MGOPS w Koniecpolu zgłoś się do nas.

 
Osoby zainteresowane udziałem w w/w projekcie proszone są o zgłoszenie się do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu
ul. Chrząstowska 6a, pokoju numer 41 w godzinach od 7:30 do 15:30
w terminie do 10 lutego 2014 roku.
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu w ramach realizacji projektu: "Aktywność drogą do sukcesu" ogłasza nabór i zaprasza do składania ofert.

 

Poszukujemy doradcy zawodowego do przeprowadzenia warsztatów grupowych oraz konsultacji indywidualnych dla 21 uczestników i uczestniczek projektu:

  •  około 36 godzin warsztatów grupowych
  • około 60 godzin na grupę indywidualnych konsultacji

 

Oferta powinna zawierać:

  1. Cenę brutto za 1 godzine warsztatów
  1. Cenę brutto za 1 godzine konsultacji indywidualnej

 

Oferty proszę przesyłać na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu
ul. Chrząstowska 6A
42 - 230 Koniecpol

z dopiskiem "Nabór na doradcę zawodowego w ramach projektu Aktywność drogą do sukcesu". Ofertę złożyć można również osobiście u zamawiającego pok. 42 oraz pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   

 

Ofertę złożyć należy do dnia 13 maja 2013 r. godz. 14:30.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 507-191-557